Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge Nav er det 62 052 mennesker med nedsatt arbeidsevne på tiltak i mars 2011, mens man ifølge Statsbudsjettet for 2011 skal ha et snitt på tiltaksnivået for de med nedsatt arbeidsevne på 51 900. Jeg forutsetter at det Stortinget har vedtatt skal følges. For å nå et slikt gjennomsnitt vil det innebære tøffe kutt, og i flere måneder ha et nivå ned mot 40 000 plasser.
Står Stortingets vedtak på tiltaksnivå fast, og hva blir den fylkesvise fordelingen av tiltaksplasser i de resterende månedene i 2011?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Stortinget har i Statsbudsjettet for 2011 bevilget om lag 7 250 mill. kroner til arbeidsmarkedstiltak. Dette står selvsagt fast så lenge ikke Stortinget har vedtatt noe annet. Bevilgningen etter Prop. 1 S (2010-2011) gir under visse forutsetninger om tiltakenes priser og sammensetning rom for å gjennomføre et gjennomsnittlig nivå på om lag 71 200 tiltaksplasser i 2011, hvorav 51 900 for personer med nedsatt arbeidsevne. Som representanten påpeker innebærer dette en viss reduksjon i tiltaksnivået sammenlignet med tiltaksnivået i 2010.

Et slikt kutt må imidlertid gjøres gradvis. Ved reduksjon i enkelte tiltak i skjermet sektor er det avtale om at tiltaksarrangøren skal ha beskjed god tid i forveien, og nivået på disse tiltakene lar seg ikke reduseres på kort sikt. Dessuten vil det ofte være uheldig for den enkelte tiltaksdeltaker hvis tiltaket avsluttes før dette er faglig hensiktsmessig, En rask reduksjon i tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne kan derfor gi ulemper for den enkelte brukere som ikke får fullført tiltaket. Tiltaksnivået reduseres derfor gjerne gjennom naturlig avgang, eller ved at brukere med ytterligere behov gis alternative tilbud.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil derfor ta noe av det planlagte kuttet i årlig gjennomsnittsnivå ved å redusere tiltaksnivået fra 1. til 2. halvår i 2011. Dette er nødvendig og hensiktsmessig, selv om det innebærer at nivået må noe lenger ned i 2. halvår enn om etaten hadde redusert nivået raskt i årets første måneder.

Det er et mål at hver enkelt bruker får et tiltakstilbud som i størst mulig grad er tilpasset dennes behov. Dette begrenser muligheten til å detaljstyre tiltaksnivået på hvert enkelt NAV-kontor og innebærer at vi må tillate enn viss variasjon i tiltaksgjennomføringen gjennom året.

Det er normalt en viss sesongvariasjon i tiltaksgjennomføringen. Enkelte tiltakstyper gjennomføres i mindre grad i sommermånedene juni, juli og august. I sin planlegging av tiltaksgjennomføring for året, legger Arbeids- og velferdsdirektoratet derfor normalt opp til et noe høyere tiltaksnivå i de øvrige månedene, enn det planlagte årlige gjennomsnittsnivået isolert sett skulle tilsi.

Jeg vil dessuten minne om at for et langvarig tiltak som varig tilrettelagt arbeid (VTA) vil tiltaksnivået samlet sett opprettholdes på om lag samme nivå i 2011 som i 2010. Det vil kunne bli lokale variasjoner, men det er en forutsetning at eventuell reduksjon av tiltaksplasser i VTA skjer ved naturlig avgang eller at personer som er i VTA-tiltak sikres et godt alternativt tilbud.

Som jeg allerede har nevnt er det tiltaksnivået som Stortingets bevilgning gir rom for, basert på bestemte forutsetninger om tiltakenes priser og sammensetning. Siden disse anslagene gjøres lang tid før tiltakene gjennomføres, kan det skje endringer. Dersom prisen på enkelte tiltak blir lavere enn forventet eller andelen brukere som kan ha nytte av rimelige tiltakstyper blir høyere enn ventet, kan dette gi noen flere plasser innenfor den gitte budsjettrammen.

Tiltaksplassene fordeles mellom fylkene av Arbeids- og velferdsdirektoratet på bakgrunn av forventet antall personer med nedsatt arbeidsevne med behov for arbeidsmarkedstiltak i hvert fylke. Dette behovet kan forandre seg i løpet av året, og Arbeids- og velferdsdirektoratet kan derfor omfordele tiltaksplasser slik at kvaliteten på tiltakstilbudet skal bli best mulig i alle fylker.