Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1351 (2010-2011)
Innlevert: 04.05.2011
Sendt: 05.05.2011
Besvart: 12.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Deler statsråden Per Olaf Lundteigens syn i hans uttalelser, og vil statsråden iverksette tiltak for å redusere den økende byråkratiseringen i næringen?

Begrunnelse

Per Olaf Lundteigen utaler til Klassekampen 04.05. Sitat:

"Byråkratiet og detaljreguleringen i landbruket har gått ut på parodien. På kontoret mitt har jeg en av Bondepartiets gamle plakater, "Mot kontorstyre og skjemavelde"

Den er mer aktuell enn noen gang. Dette rammer oss i Senterpartiet, for med rød-grønn regjering og landbruksminister fra Sp på sjette året er vi medansvarlige" sitat slutt.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg deler representant Per Olaf Lundteigens syn på Frps landbruks- og matpolitikk. I tillegg tar Lundteigen også opp viktige spørsmål knyttet til balansen mellom reguleringer som er nødvendig for den enkeltes sikkerhet og samfunnet som helhet og frihet for enkeltindivid og næringsliv. Denne type avveininger gjøres for alle samfunnsområder og næringer også for landbruksnæringa.

Landbruks- og matforvaltningen ivaretar viktige samfunnsoppgaver som har avgjørende betydning for enkeltmennesker og næringsliv over hele landet. Landbruks- og matforvaltningen har oppgaver som går langt utover det å forholde seg kun til bonden. I en sektor med verdikjeder som omfatter om lag 156 000 landbrukseiendommer, 125 000 årsverk og en produksjonsverdi på 180 milliarder kroner, er det selvsagt behov for regler, systemer og noen til å forvalte dette systemet.

Jeg vil trekke frem import av mat som et særskilt eksempel. Vi importerer 50 % av maten som spises i Norge. Denne maten skal være like trygg å spise for norske forbrukere som den maten vi produserer selv. Dette krever tilsyn av de ulike leddene i verdikjeden og dermed en stor ressursinnsats fra forvaltningen. For å ta med noen andre oppgaver forvaltningen håndterer, nevner jeg også matproduksjon, matforsyning, næringsutvikling og nyskaping, dyrevelferd og miljø- og klimautfordringer.

Landbruket har næringsutøvere i nær sagt alle landets kommuner. Jeg er avhengig av å ha en forvaltning som har nærhet og kjennskap til lokale og regionale utfordringer disse næringsutøverne møter. Dette er avgjørende for å sikre et levende landbruk over hele landet. Forvaltningen er derfor desentralisert med tre firedeler lokalisert utenfor Oslo. De siste årene har det skjedd en betydelig effektivisering og reduksjon i antall årsverk. Departementet, Statens landbruksforvaltning og Mattilsynet har blitt effektivisert. Det er gjennomført viktige effektiviseringstiltak på regionalt og lokalt nivå for eksempel knyttet til IKT-løsninger. Samtidig har reduksjon i antall ansatte med landbruksfaglig og juridisk kompetanse som er avgjørende for å videreutvikle næringen nådd et kritisk nivå i lokalt og regionalt. Næringen selv er bekymret for manglende ressurser og kompetanse.

Regelverket og tilsynsordningene skal sikre at målene for landbrukets virksomhet blir oppfylt på en god måte. Riksrevisjonens undersøkelse om måloppnåelse og styring i jordbruket, Dok 3:12 (2009-2010), viser at om lag halvparten av foretakene mener det har skjedd en forenkling av tilskuddsordningene de siste fem årene. Men vi er ennå ikke i mål. Undersøkelsen synliggjør at det fortsatt er til dels kompliserte ordninger og systemer å forholde seg til. Det er derfor fortsatt behov for forenkling av virkemiddelsystemet.

Etter min vurdering er landbruks- og matpolitikken avhengig av å utvikle seg i takt med næringen og samfunnet for øvrig. Dette innebærer at effektivisering av landbruks- og matforvaltningen og forenkling av regelverk og ordninger til enhver tid må settes høyt på den politiske agendaen. I Senterpartiets tid i Landbruks- og matdepartementet har dette også vært gjort.

Effektivisering av forvaltningen og forenkling av regelverk og ordninger vil jeg komme tilbake til i forbindelse med fremleggelsen av stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Jeg vil også gjennom årlige budsjettproposisjoner til Stortinget fortsette å rapportere og iverksette tiltak for å nå målene på området.