Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1358 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Forstår Landbruks og matministeren slik at regjeringen er av den oppfatning at norske forbrukere til tross for den såkalte brustadbua får gjort den nødvendigste søndagshandelen. Disse butikkene, som skaleres ned for å kunne holde søndagsåpent, er jo også åpne resten av uken.
Ser statsråden at brustadbuene påvirker utvalget i norske butikker i negativ retning?

Begrunnelse

Det vises til undertegnedes spørsmål av 15. april 2011 til Landbruks- og matministeren om den såkalte Brustadbua. I svar av 28. april 2011 fremkommer det at:

"Jeg vil for øvrig vise til at åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven ligger under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ansvarsområde. Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven var oppe til debatt i Stortinget både i 2008 og 2009, og sist rett før påske i år. Dokument 8:46 L (2010-2011), Lovforslag fra Harald T. Nesvik, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua”, ble behandlet i Stortinget 14. april 2011. Forslaget ble ikke bifalt. I debatten uttalte Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud blant annet: ”Det er flere grunner til at vi fortsatt ønsker å ha grenser for kommersiell aktivitet på sønog helligdager. Jeg mener at søndagen bør være en annerledes dag som skiller seg fra andre dager i uken. Grenser for kommersiell aktivitet vil kunne bidra til dette.
Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven gir et vern for arbeidstakerne innen varehandelen mot søndagsarbeid.”

Aasrud pekte videre på at hun mener unntaksbestemmelsene som per i dag finnes er tilstrekkelige til at forbrukerne får gjort den nødvendige søndagshandelen.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Søn- og helligdager er skjermet for kommersiell aktivitet ved at butikkene som hovedregel skal holde stengt på disse dagene. For å ivareta praktiske behov er det en rekke unntak fra hovedregelen. Et av unntakene gjelder utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter. Hvor grensene bør gå for unntaksreglene, og hvilke hensyn som bør tillegges vekt, vil det kunne være ulike oppfatninger om.

Jeg mener at det er viktig å verne om søndagen som en annerledes dag som skiller den fra de andre dagene i uken. Det er viktig for familier å ha en dag i uken hvor de har fri sammen, og åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven gir også et vern for arbeidstakerne i varehandelen mot søndagsarbeid. Jeg mener at det må legges avgjørende vekt på dette. Når det gjelder utvalget i norske butikker, og hva som påvirker dette, mener jeg at dette er en annen debatt enn hvorvidt søn- og helligdager skal skjermes for kommersiell aktivitet.

Jeg finner også grunn til å peke på at mange butikker har fått lengre åpningstider på hverdager etter at åpningstidsloven av 1998 ble opphevet i 2003. Det aktuelle unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, gjelder nå bare for søn- og helligdager. Utvidede åpningstider på hverdager vil kunne redusere behovet for å handle også på søn- og helligdager. Jeg tror at mange vil ha forståelse for arbeidstakernes situasjon sett i lys av lange åpningstider for mange butikker på hverdager.