Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1360 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til en ny finansieringsmodell for utbedring av IKT-systemene til Politiet og Kriminalomsorgen, og hvorfor har ikke statsråden foretatt seg noe for å modernisere og effektivisere IKT-systemene i Kriminalomsorgen ennå?

Begrunnelse

Store deler av offentlig sektor har over tid slitt med gamle og lite effektive IKT-systemer. Politidirektøren sa under åpen kontrollhøring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité noe i retning av at dagens IKT-systemer i politiet ikke er egnet for kriminalitetsbekjempelse.
Jeg er også kjent med at IKT-systemene i kriminalomsorgen er mer enn tyve år gamle og svært lite egnet til å bidra til en effektiv straffegjennomføring og oppfølging i kriminalomsorgen. Det samme gjelder for etatens IKT-systemer for personaloppfølging mv.
Det har over tid vært klart at justisministeren ikke har vært særlig opptatt av å løse IKT-utfordringene i Politiet, særlig sett i lys av at politiet selv må finansiere IKT-prosjekt over egne driftsbudsjett. Etter det jeg forstår er situasjonen tilsvarende for kriminalomsorgen.
Dette skaper en generell utfordring fordi knappe driftsmidler i viktige etater for kriminalitetsbekjempelse og straffegjennomføring må ta av små driftsrammer for å finansiere annet enn kriminalitetsbekjempelse og raffegjennomføring.
Det vil gå ut over politidekningen og dekningen av tjenestemenn i kriminalomsorgen.
Derfor er det viktig med en ny tenkning rundt fornyelse av IKT-systemer som innebærer at finansieringen av disse tas utenom de ordinære driftsbudsjetter og eventuelt organiseres som prosjekter med særskilt finansiering fra Stortinget.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Vårt budsjettsystem bygger bl.a. på fullstendighetsprinsippet og kontantprinsippet hjemlet i bevilgningsreglementet vedtatt av Stortinget. Dette innebærer at statlige investeringer som utgangspunkt skal være en del av statsbudsjettet og at investeringsutgiftene i sin helhet skal belastes budsjettene i investeringsperioden. Etter Regjeringens vurdering er det eksisterende budsjettsystemet ikke til hinder for at det skaffes budsjettmessig rom for nye investeringer dersom de når opp i konkurransen med andre tiltak på budsjettet.

Det er galt som representanten hevder, at det ikke er foretatt noe for å modernisere og effektivisere IKT-systemene i kriminalomsorgen. Regjeringen har blant annet gjennom Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn rettet oppmerksomheten mot nødvendigheten av å ha moderne IKT-løsninger i kriminalomsorgen. Her har vi vektlagt betydningen av informasjon og informasjonshåndtering som en sentral ressurs i arbeidet med straffegjennomføring og for samarbeidet i straffesakskjeden.

Kriminalomsorgen har flere IKT-systemer innenfor straffegjennomføringsområdet. De sentrale systemene på dette området er Kompis KIA (for fengsel), Kompis KIF (for friomsorg), og Kompis Booking. Kompis for fengsel er et 20 år gammelt system (kom i 1991). Kompis for friomsorgen er noe yngre (1996), mens Booking er et nyere system, utviklet i 2004. Selv om systemene begynner å bli gamle, har de vært videreutviklet og holdt vedlike underveis, og det er også innført nye IKT-systemer i kriminalomsorgen. I løpet av det siste halvannet år, har kriminalomsorgen innført elektronisk sak- og arkiv system ved alle enheter. Nå er kriminalomsorgen i ferd med å utvikle et system med sikte på å lette tilbakeføringen til et kriminalitetsfritt liv gjennom å kartlegge domfeltes behov for tiltak under soningen. Dette er et prøveprosjekt som vil bli fulgt opp og evaluert før beslutning om systemet skal innføres i kriminalomsorgen som helhet. For kriminalomsorgen sin del har vi også lagt stor vekt på å få til et løft hva gjelder informasjonssikkerhet. Det har blant annet vært gjennomført et betydelig arbeid for å sikre god styring og kontroll av tilganger til datasystemer og informasjon. Det er innført et IKT-system for internkontroll i forhold til informasjonssikkerhet, HMS og straffegjennomføring. Videre har innføring av IKT-verktøy for å kunne gi begrenset tilgang til bruk av internett i fengselsundervisningen vært prioritert. Løsningen som Justisdepartementet tar sikte på å sluttføre innføringen av i løpet av 2011, innebærer at innsatte kan få begrenset og hensiktsmessig tilgang til internett slik at opplæringen kan gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende læreplaner. Når det gjelder lønn- og personalsiden, benytter kriminalomsorgen Agresso som økonomi- og lønnssystem, og systemet GAT Turnus for oppfølging av vakter og fravær. Dette er moderne og oppdaterte systemer.

Regjeringen har i sin politiske plattform nedfelt at IKT er et viktig redskap i arbeidet med å fornye og effektivisere offentlig sektor. Dette er fulgt opp gjennom satsing på en rekke IKT-tiltak i statsbudsjettet for 2011, bl.a. satsing på utvikling og innføring av nye elektroniske løsninger i utlendingsforvaltningen, organisert i EFFEKT-programmet. Videre, i Justisdepartementets forslag om statsbudsjett 2011, er det redegjort for de utfordringer politiet står overfor når det gjelder IKT-situasjonen i etaten. Det er for politiet, både i 2010 og 2011, satt av betydelige midler til arbeidet med ny IKT-infrastruktur, forbedret informasjonssikkerhet og et forprosjekt for nye straffesakssystemer. Det er også satt av midler for å sikre driften av dagens IKT-systemer.

Politidirektoratet, som andre statlige virksomheter, bør ha en investeringsplan som viser behov for nyinvesteringer og reinvesteringer innenfor sentrale områder, herunder IKT. Utarbeidelse av en slik investeringsplan innebærer likevel ikke at ethvert investeringsbehov dekkes gjennom særskilte bevilgninger. Utgangspunktet skal være at både politidistriktene og Politidirektoratet budsjetterer og planlegger sine aktiviteter slik at behovene kan håndteres innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Det vil likevel være slik at eventuelle investeringsbehov som krever særskilte bevilgninger vil bli forelagt Stortinget på ordinært vis.

Regjeringen vurderer fortløpende hvilken finansieringsmodell som egner seg best for utbedringer av IKT-systemer. Etter mitt syn kan utfordringene for politiet og kriminalomsorgen håndteres innenfor det systemet vi har i dag, og jeg vil derfor ikke nå ta initiativet til en ny modell.