Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1361 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse kan få fullføre skolegang og/eller utdannelse og ikke sendes ut umiddelbart ved fylte 18 år?

Begrunnelse

Enslige mindreårige asylsøkere som er over 16 år, nektes i dag videre opphold etter at de er fylt 18 år, dersom de ikke har noe annet grunnlag for å få en tillatelse enn at de mangler omsorgspersoner i hjemlandet, jf utlendingsforskriften § 8-8.
De fleste asylsøkere i alderen 16-18 år har lite eller ingen utdanning fra før og ønsker sterkt å gå på skole. For de fleste mindreårige asylsøkere vil utdanning være en meningsfull aktivitet som vil forbedre deres livskvalitet. En utdannelse forbedrer ungdommens framtidsutsikter. Det vil derfor være en viktig investering både for individet og for hjemlandet å sende tilbake ungdommer med skolegang og evt. utdanning.
Utlendingsdirektoratet oppfordrer kommuner til å vurdere om de kan tilby grunnskoleopplæring til asylsøkere i alderen 16-18 år i samarbeid med asylmottakene. Enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold etter utlendingsforskriften § 8-8, har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. De risikerer likevel å ikke få fullført sin utdannelse ved fylte 18 år fordi de skal returneres.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Enslig mindreårig asylsøker som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet, og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter mener barnet er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis begrenset oppholdstillatelse frem til fylte 18 år. Jeg vil understreke at alle barn som har et individuelt grunnlag for opphold, får ordinær tillatelse som gir rett til permanent opphold etter tre år.

Bestemmelsen om begrenset oppholdstillatelse ble innført som en følge av en stor økning i ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere i 2008, som skapte utfordringer i mottaksapparatet og for bosetting og forsvarlig oppfølging. Det var derfor påkrevet å forebygge at barn uten beskyttelsesbehov ble sendt til Norge. Det er heller ikke ønskelig politikk at barn skilles fra foreldre og overlates til menneskesmuglere med ulike motiver. Fra 2009 til 2010 sank antallet enslige mindreårige asylsøkere betraktelig, og det er grunn til å tro at nevnte bestemmelse kan ha hatt en signaleffekt i denne forbindelse, selv om det er vanskelig å måle en konkret effekt av dette ene tiltaket.

Bestemmelsen innvirker ikke på barns rett til opphold så lenge de er mindreårige, men pålegger en plikt til å returnere til hjemlandet ved fylte 18 år. Jeg mener generelt det er nødvendig å føre en restriktiv praksis når asylsøkere ikke etterlever plikten til å reise frivillig. Jeg mener vi må være forsiktige med å legge til rette for opphold i Norge etter utløpet av den begrensede tillatelsen, da det kan undergrave vedtaket om begrenset opphold. Dette kan også gi et falskt håp om fortsatt opphold, og kan igjen øke tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere uten et beskyttelsesbehov til landet

Det er viktig at barna mottar et tilbud under det midlertidige oppholdet som er reelt kvalifiserende med tanke på retur til hjemlandet etter fylte 18 år. Som et supplement til utdanningstilbudet denne gruppen har krav på, tilbyr UDI ungdommer med begrenset tillatelse å delta i et kvalifiserings- og opplæringsprogram rettet mot retur. FAFO evaluerte opplegget på oppdrag fra UDI høsten 2010, og en av anbefalingene var å etablere en ordning som gir mulighet for utsatt hjemreise etter fylte 18 år for å kunne fullføre et påbegynt utdanningsløp. Bakgrunnen for anbefalingen er at en sentral tilbakemelding fra ungdommene er at deltagelse i opplæringsopplegget og norskopplæringen ikke førte frem til mulighet for vitnemål (på grunnskole eller videregående nivå) eller dokumenterte kvalifikasjoner innen et fagfelt. Departementet gjør en fortløpende vurdering av de erfaringer vi gjør oss med denne gruppen, og vil vurdere anbefalingene i evalueringsrapporten fra FAFO.