Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1364 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren komme kommunepolitikerne i Hamar i møte ved å igangsette en utredning om muligheten for dobbeltspor i tunnel under Hamar?

Begrunnelse

En dobbeltsporet jernbanetrasé på "Inter City"-strekningen Skien-Lillehammer (via Hamar) skal, etter planen, være ført frem til Lillehammer senest år 2025. En detaljert utbyggingsplan foreligger foreløpig kun frem til Steinsrud stasjon i Stange kommune sør for Hamar.
Den nye dobbeltsporstraséen gjennom den sentrale bykjernen i Hamar er tenkt lagt på samme stasjonsområde som i dag, og skal benytte samme trasé – bortsett fra ca 300 meter av "Strandgateparken".
Hamar Arbeiderblad skrev 30.04.2011 om at lokalpolitikerne på Hamar ønsker en utredning om muligheten for dobbeltspor i tunnel under byen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er Jernbaneverket i gang med å utarbeide konseptvalgutredning (KVU) for IC-triangelet. I slutten av april 2011 ble det avholdt et såkalt KVU-verksted på Hamar, for strekningen Oslo – Lillehammer. Et bredt utvalg av representanter fra fylkeskommuner, kommuner (både på politisk og administrativt nivå), andre regionale myndigheter og interessenter fra organisasjoner og næringsliv deltok på verkstedet.

Når det gjelder strekningen gjennom Hamar, kom det gjennom arbeidet på verkstedet fram flere forslag. Ett av forslagene var å følge den traseen som ligger inne i kommune- delplanen for Hamar med lokalisering av stasjonen som i dag med utretting av kurver like nord for stasjonen. Et annet forslag var ny trasé i tunnel forbi Hamar sentrum og med lokalisering av ny stasjon i tunnel under byen. Forslagene fra KVU-verkstedet er foreløpig ikke videre bearbeidet i Jernbaneverket, men alle forslag fra verkstedet tas med i den videre KVU-prosessen. Traséforslagene vil deretter bli bearbeidet og inn -arbeidet som en del av definerte konsepter (trasé/hastighetsstandard og driftsopp- legg). Deretter gjennomføres en grovsiling av definerte konsepter basert på absolutte krav. De konsepter som ikke blir silt ut tidlig, vil behandles i en mer omfattende analysefase og inngå i den endelig KVU-rapporten. KVU-arbeidet er forventet ferdig tidlig i 2012 og det skal deretter gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1).

Samtidig utreder Jernbaneverket også spørsmålet om potensialet for høyhastighets- jernbaner i Norge, og Oslo – Trondheim er en av seks korridorer som skal vurderes nærmere. Samferdselsdepartementet har særskilt understreket behovet for å samordne resultatene fra IC-utredningen og høyhastighetsbaneutredningen. Før det igangsettes mer detaljert planlegging av Hamar stasjon, må det tas stilling til hvilket overordnet konsept som skal legges til grunn. Både konseptvalgutredningen for IC-triangelet og høyhastighetsutredningen vil gi grunnlag for omtale og prioritering i forbindelse med rulleringen av neste NTP 2014-2023.

Jeg vil oppfordre til at lokale myndigheter benytter muligheten til å komme med innspill og synspunkter til Jernbaneverket underveis i utredningsarbeidet, bl.a. når det gjelder framtidig utforming av jernbanesystemet rundt Hamar stasjon.