Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1365 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan statsråden bekrefte at den vedtatte traseen for Dovrebanen fra Akershus grense til Espa ikke er i strid med stortingets vedtak om at hastigheten skal være minimum 250 km/t, og er reguleringen forenlig med regelen om å verne et 100-metersbelte langs vassdrag i Norge?

Begrunnelse

Både Stange kommune og Eidsvoll kommune har nylig vedtatt reguleringsplaner for dobbeltspor på Dovrebanen som innebærer at mesteparten av strandlinja langs Mjøsa fra Akershus grense til Espa i Stange blir nedbygget. Den vedtatte reguleringsplanen for Dovrebanen på stekningen Akershus grense til Espa i Stange innebærer en nedbygging av nesten hele strandsona langs Mjøsa.
Den vedtatte traseen følger hovedsakelig den traseen fra 1880 og gir en kurvatur som kun gir hastigheter under 200 km/t med en gjennomsnittshastighet som blir vesentlig lavere. Stortinget har vedtatt at utbygging av Intercitytogene skal ha en hastighet på minst 250 km/t.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kommunedelplanen som omfatter jernbanestrekningen mellom Langset og Espa ble utarbeidet i perioden 2005-2007. Planarbeidet ble gjennomført med utgangspunkt i gjeldende Inter City-strategi, som blant annet innebærer at strekningen ble planlagt med en dimensjonerende hastighet på 200 km/t. Den vedtatte traseen fra kommunedelplanen er senere gjennomgått og vurdert av Jernbaneverket for å se om strekningen kunne tilpasses hastigheter på 250 km/t nord for Kleverud.

Gjennomgangen viste at strekningen fra Tangenbukta og nordover vil kunne tilpasses en hastighet på 250 km/t uten altfor omfattende konsekvenser. For strekningen gjennom Hestnestunnelen (nord for Kleverud) ville imidlertid en hastighet på mer enn 200 km/t ikke kunne oppnås. Høyere hastighet på strekningen langs Mjøsa ble også vurdert. Der ble konklusjonen at en stivere linjeføring enn den godkjente fra kommunedelplanen ikke vil kunne gjennomføres uten omfattende konsekvenser.

Planleggingen av prosjektet nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar var allerede kommet langt på det tidspunktet Nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget. En ev. revurdering av planene for jernbanen for i større grad å imøtekomme et ønske om en dimensjonerende hastighetsstandard på 250 km/t eller mer langs Mjøsa, vil føre til at både byggingen av jernbanen og E6 må utsettes.

Det stilles spørsmål ved om reguleringen er forenlig med regelen om å verne et 100-metersbelte langs vassdrag i Norge. I Plan- og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag heter det i 3. avsnitt: ” Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.” Byggegrense for strekningen Akershus grense - Espa er fastsatt i vedtatte reguleringsplaner. Det vises også til at det i Miljøverndepartementets godkjenning av kommunedelplaner (i februar 2009) er forutsatt gjennomført avbøtende tiltak knyttet til adkomst og opparbeiding av strandsonen, landskapstilpassing og støyskjerming. Avbøtende tiltak er innarbeidet i planene.