Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1366 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 13.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Det har vært en rekke medieoppslag om brudd på arbeidstidsbestemmelser i helsesektoren hos både offentlige og private foretak. Den siste tiden har det fremkommet opplysninger, blant annet hos TV2, om at kommuner i sin pleie og omsorgstjeneste har brutt bestemmelser om arbeidstid for eksempelvis sykepleiere.
Hva vil statsråden foreta seg i forhold til kommuner der slike forhold avdekkes?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det har den senere tid blitt avdekket flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, både i privat og offentlig sektor. Dette gjelder bl.a. innenfor helsesektoren og bemanningsforetak. Først og fremst har arbeidsgiver ansvaret for at loven følges, men det er også viktig å understreke at kommunene skal følge opp sine oppdragstakere.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at alle virksomheter, offentlig og private, følger opp sine plikter etter arbeidsmiljøloven. Det er Arbeidstilsynet selv som i utgangspunktet foretar den faglige vurderingen og prioriteringene når det gjelder etatens tilsynsarbeid. Tilsynets tilnærming må tilpasses forholdene i ulike næringer og virksomhetstyper. Mest mulig effektiv ressursbruk innebærer at tilsynsinnsatsen må rettes mot de områder der risiko for ulykker, skader eller sykdom er størst, og tilsynet er derfor risikobasert.

I den senere tid har det bl.a. blitt avdekket en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene i bemanningsbransjen og innenfor helsesektoren. Arbeidstilsynet prioriterer derfor nå tilsyn på dette området, også innenfor kommunesektoren.

De siste årene har regjeringen styrket Arbeidstilsynet for særlig å følge opp innsatsen mot sosial dumping og virksomhetenes IA- og sykefraværsarbeid, og etaten har blant annet gjennomført særlige satsinger i bransjer med høyt sykefravær. Siden 2005 har Arbeidstilsynet bl.a. vært ute på 1200 tilsyn i norske sykehus, og over 500 i sykehjem. De siste årene har tilsynene primært hatt fokus på å forebygge sykefravær og fysiske og psykiske belastninger på de ansatte. Det er bl.a. gjennomført en egen landsomfattende kampanje i hjemmetjenesten i kommunene, ”Rett hjem”, hvor det ble gitt omfattende pålegg til kommunene om å skjerpe innsatsen for å overholde arbeidsmiljøloven. Etaten har også gjennomført en tilsvarende kampanje i sykehusene: ”God vakt!”.

Den senere tids medieavsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt i helsesektoren og bemanningsbyråene, viser hvor viktig det er med et effektivt og synlig arbeidstilsyn. I forslaget til revidert budsjett 2011, foreslår regjeringen å styrke Arbeidstilsynet med 10 mill. kroner. Arbeidstilsynet trapper bl.a. opp tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene i virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft. Følgende bransjer vil bli prioritert i første omgang: helsesektoren (sykehjem, hjemmepleie, sykehus), renhold, restaurant og byggebransjen.

Arbeidstilsynet benytter seg av ulike reaksjoner når de avdekker brudd på regelverket, avhengig av hvor alvorlig saken er. Disse omfatter pålegg om utbedring innen en fastsatt frist, tvangsmulkt, stansing av virksomheten dersom det er fare for liv og helse eller politianmeldelse. Dette er virkemidler som også vil bli benyttet overfor kommuner som ikke følger kravene i arbeidsmiljøloven.