Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1367 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Viser til månedsrapporten for mars fra Akershus universitetssykehus som viser at antallet korridorpasienter ved sykehuset er økende. I mars hadde de somatiske avdelingene ved Ahus i snitt 21,9 korridorpasienter noe som er en økning fra februar da tallet var 18,4.
Hva vil statsråden gjøre for å snu denne negative utviklingen for Ahus, og hvordan vurderes pasienttilbudet med tanke på det utvidede opptaksområdet for sykehuset?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har nå driftet sykehuset med utvidet opptaksområde i vel fire måneder. I disse fire månedene har andelen korridorpasienter ved Ahus vært høyere enn tidligere år. Jeg har i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene stilt som krav at det normalt ikke skal være korridorpasienter.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Ahus er i ferd med å utarbeide en strategisk plan som skal behandles i styret i juni 2011. I dette arbeidet gjennomgår Ahus sammensetningen av befolkningen i sitt opptaksområde, herunder sykelighet og generelle utviklingstrekk. En del av strategiarbeidet vil fastsette Ahus sin satsning og utvikling av tjenestetilbudet til blant annet eldre pasienter og innvandrere i Oslo, i samarbeid med både kommunene og bydelene i Oslo.

Helse Sør-Øst RHF melder videre at i tillegg til denne langsiktige satsingen, er det utarbeidet egne rutiner ved risiko for overbelegg, som blant annet innebærer fortetning, økt bruk av senger ved spesialiserte korttidsenheter, bruk av lavterskel poliklinikktilbud og økt bruk av pasienthotellet. Innsatsen for å behandle flere pasienter på dagtid i stedet for heldøgnsinnleggelser, er også økt.

Helse Sør-Øst RHF melder at antall korridorpasienter ved Ahus er redusert fra et snitt på 21,9 i mars til 19,9 i april. Dette forklares med lavere press på avdelinger som behandler pasienter med lungesykdommer og ortopediske pasienter, som følge av arbeidet med bedrede rutiner for elektiv behandling. Arbeidet med å få på plass en bedret bemanning, øke antall senger i drift (økt med 38 senger fra januar til april) og utnytte kapasiteten til pasienthotellet bedre, vil fortsette.

Av konkrete tiltak Ahus har under arbeid, kan følgende nevnes:

- Rekruttering til ledige sykepleierstillinger for at det skal tas i bruk ytterligere 14 senger i løpet av juni.

- Dagarealer er under etablering.

- Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med bedre utnyttelse av pasient-hotellet.

Ahus vurder at det er rom for å øke kapasiteten ved sykehuset. Mange nyansatte, og krav til nye samarbeidsrelasjoner, gjør at det ennå ikke er optimal logistikk i organisasjonen. Dette viser seg bl.a. ved at gjennomsnittlig liggetid har økt noe etter utvidelsen av opptaksområdet. Det ble sett en tilsvarende forbigående økning i liggetid den første tiden etter innflytting i det nye sykehuset. I planlegging og gjennomføring av overføring av opptaksområde er det tatt hensyn til at Ahus ikke har full kapasitet den første tiden ved at pasienter som stod på venteliste ved overføringen fortsatt gis behandling i Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF forsikrer meg om at de følger situasjonen nøye og vil fortsette å gjøre kapasitetsvurderinger for å sikre kvaliteten og tilstrekkelig kapasitet i Ahus’ tjenestetilbud. Helse Sør-Øst RHFs vurdering pr. 11. mai er at Ahus har kapasitet til å håndtere det økte pasientgrunnlaget de fikk fra 2011.