Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1369 (2010-2011)
Innlevert: 06.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 19.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Kan forsvarsministeren bekrefte at Forsvaret ikke vil gjeninnføre noen form for blyfri såkalt miljøammunisjon inntil man etter nødvendig testing og utprøving kan garantere at slik ammunisjon ikke medfører helseplager for soldatene, eller har dårligere tekniske og operative egenskaper enn den blyholdige ammunisjonen man benytter for øyeblikket?

Begrunnelse

9. mars uttalte forsvarsministeren i Stortingets spørretime at blyammunisjon var "verken helsemessig eller miljømessig å foretrekke" framfor såkalt miljøammunisjon. 14. april beordret Forsvarssjefen, etter konsultasjon med hovedverneombudet i Forsvaret, stopp i all bruk av blyfri ammunisjon på grunn av at den forårsaket alvorlige helseplager hos soldatene. i den ordinære spørretimen 4. mai uttalte statsråden at gjeninnføringen av blyholdig ammunisjon var uaktuelt annet enn i en kort periode, og at blyfri ammunisjon skulle gjeninnføres så snart som mulig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet om bruk av blyfri ammunisjon er en viktig sak, noe jeg har understreket i tidligere svar på skriftlig spørsmål fra Stortinget og ved flere anledninger i Stortingets spørretime.

I den ordinære spørretimen 9. mars 2011 beskrev jeg de mulige helseskader som kan oppstå ved bruk av blyholdig ammunisjon, bl.a. at barn og fostre er spesielt utsatt. Bruk av denne typen ammunisjon kan i verste fall gi nerve- og hjerneskader.

I svar på skriftlig spørsmål nr. 1495 i juni 2010 redegjorde jeg for de utfordringer det er å benytte blyfri ammunisjon i Forsvarets nye våpen samt de helseplager som er fremkommet.

Det foreligger ennå ikke en fullgod løsning på dette. Forsvaret, i dialog med Forsvarets verneombud, jobber aktivt med å finne en sikker bruk av blyfri ammunisjon som ikke gir helseplager. Forsvaret har også oversendt saken til Arbeidstilsynet for vurdering, og forsvarssjefen avventer Arbeidstilsynets svar på denne henvendelsen.

I 2010 ble teknologiprogrammet Ny miljøammunisjon etablert. Det er et samarbeidsprogram mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og NAMMO AS. Ett av målene med dette programmet er å innhente mer kunnskap om årsakene til at helseplager oppstår, samt å foreslå tiltak som fjerner disse, herunder utvikle ny ammunisjon.

Norge er et foregangsland innenfor innføring av blyfri ammunisjon. Det er få land som har tatt i bruk blyfri ammunisjon innenfor det gjeldende kaliber. Flere land ser på muligheten til å gå over til blyfri ammunisjon, og enkelte avventer derfor resultatene av det arbeidet som nå gjøres i Norge.

Bruk av blyfri ammunisjon og innføring av nytt håndvåpen har ført til mulige helsemessige utfordringer som var vanskelig å forutse. Jeg har fått opplyst at det midlertidige forbudet mot bruk av blyfri ammunisjon i Forsvaret vil fortsette inntil det er brakt større klarhet i symptombildet ved bruk av denne ammunisjonen.

Som jeg informerte om under Stortingets spørretime 4. mai, kan Forsvaret benytte blyholdig ammunisjon, dersom operative krav tilsier det. Den langsiktige og gode løsningen må likevel være en blyfri ammunisjon uten helseplager, som oppfyller de operative krav slik dagens blyfrie ammunisjon gjør.