Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1371 (2010-2011)
Innlevert: 06.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Befolkningsøkningen i Norge avdekker et udekket investeringsbehov innen bolig, samferdsel og kommunene. I 2011 vil det bli bygget 20 000 boliger mens det reelle behovet kan ligge nærmere 40 000.
Er statsråden tilfreds med dagens utbyggingstakt, eller vil statsråden vurdere tiltak som gjør det enklere å oppføre et tilstrekkelig antall boliger?

Begrunnelse

Befolkningsøkningen i Norge har økt betraktelig de siste årene. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå viser det seg at den stadig økende innvandringen og den generelle befolkningsøkningen har ført til et sterkt behov for å bygge langt flere boliger, veier og mer infrastruktur enn planlagt.
Ifølge sjefsøkonom Kjell Senneset ved Prognosesenteret bygges det for få boliger i Norge. I 2011 vil det bli bygget 20 000 boliger, mens han anslår at det reelle behovet er nærmere 40 000. Presset er størst i storbyområdene, som allerede har utfordringer i forhold til å finne områder som kan reguleres til boligformål. Det er grunn til å anta at dette vil føre til et trangere boligmarked for alle.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har vært en tiltakende vekst i folketallet i de senere år. Ved inngangen til 2011 var det 4 920 000 innbyggere i Norge. I årene 2007-2010 økte antallet med i gjennomsnitt ca 60 000 personer per år. Det er ventet at befolkningsveksten i Norge vil fortsette. Ifølge framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå vil folketallet øke til 5,8 millioner i 2030 (+18 % fra 2011), og til 7 millioner i 2060 (+43 % fra 2011).

I årene 2004-2007 ble det årlig igangsatt bygging av mer enn 30.000 boliger. I årene 2009-2010 gikk dette tallet ned til om lag 20.000 i forbindelse med finanskrisen.

Regjeringen er opptatt av å føre en aktiv politikk for å sikre høy takt i boligbyggingen. Staten skal sikre gode rammevilkår og legge til rette for effektive byggeprosesser i kommunene.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at mens det i 1960 var i gjennomsnitt 3,3 personer i hver husholdning, var det i 2010 i gjennomsnitt 2,2 personer i hver husholdning. Tallet for 2010 er det laveste som noen gang er registrert.

Det er avgjørende at kommunene er seg sitt ansvar bevisst i tomtepolitikken. Det er kommunene som har ansvar for å framskaffe tomter til boligformål. Dette arbeidet bør gjøres i et så høyt tempo at utbyggere til enhver tid har en reserve av byggeklare tomter. Dersom kommunene selv vil kjøpe tomter, kan de ta opp rimelige lån til dette i Kommunalbanken.

Ellers vil jeg trekke fram den nylig vedtatte økningen i Husbankens låneramme for 2011, fra 15 til 20 milliarder kroner. Så høy har lånerammen aldri vært tidligere. Dette bidrar til at boligbyggingen blir opprettholdt, og at presset i boligmarkedet blir dempet. Den økte lånerammen i Husbanken åpner for at flere kan etablere seg gjennom startlån, og stimulerer til finansiering av nye boliger med gode kvaliteter.

Når det gjelder tallene fra Prognosesenteret, som Gjermund Hagesæter viser til, har jeg noen kommentarer. De 20 000 bygde boligene i 2011 som det blir referert til, er et anslag for antall fullførte boliger. Prognosesenteret anslår at det vil bli igangsatt 28 000 boliger i 2011. Disse vil i hovedsak komme til ferdigstilling i 2012. Dette er en stor økning som viser at takten i boligbyggingen nærmer seg normalnivå etter finanskrisen.

Videre viser representanten Hagesæter til en vurdering fra Senneset om at det reelle behovet er 40 000 boliger per år. Jeg merker meg at Prognosesenteret senere har kommet med en rapport som viser at det årlige behovet for boliger fram mot 2020 ligger på mellom 27 800 boliger og 35 800 boliger, avhengig av om en legger lav eller høy befolkningsvekst til grunn. Årsaken til avvikene fra vurderingen til Senneset er i hovedsak at det rår usikkerhet om størrelsen på avgangen i eksisterende boligmasse (som følge av sanering, brann riving etc.).

Disse ulike anslagene illustrerer at det er krevende å utarbeide eksakte tall for ”boligbehov”. Det er gledelig at boligbyggingen er på god vei oppover, og det er også ventet en høy aktivitet i boligbyggingen i de kommende år. For 2012 og 2013 er anslagene fra Prognosesenteret en igangsetting på over 30 000 boliger per år. Dersom disse prognosene treffer vil vi være tilbake til den byggetakten vi hadde i årene 2004-2007. Dette viser at vi er i ferd med å komme i en normalsituasjon igjen, med et rimelig godt samsvar mellom boligbygging og befolkningsvekst. Regjeringen vil følge takten i nybyggingen tett i tiden framover, og skal legge fram en egen stortingsmelding om bygningspolitikk.