Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1372 (2010-2011)
Innlevert: 06.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Praktisering av regelverk for transport av kjøretøy med såkalt farlig last skaper nå store transportproblemer for virksomheter som transporterer flytende nedkjølt gass(LNG). I perioden 2004-2009 ble det gitt dispensasjon fra regler om passasjerbegrensning. Dette er det slutt på. I tillegg medfører også rederienes praktisering av regelverk at mange ferjesamband i praksis er stengt for slik transport store deler av døgnet.
Vil statsråden sørge for endring i regler og praksis på ferjene slik at LSG-transport ikke hindres?

Begrunnelse

Det fremstår som et paradoks at kjøretøy som transporterer LNG-gass bl.a. til drift av ferjer ikke kommer med ferjene for å nå frem til leveringssted.
Konsekvensene av sterkt redusert ferjekapasitet for slike transporter er forsinkelse, ekstra kostnader og ikke minst omkjøring der det er mulig men på dårlig og lite egnet vei. Transportrisiko øker når slike kjøretøy tvinges over på enda dårligere veinett. Forlenget transporttid har også stor innvirkning på bemanning og derved transportkostnader gjennom bestemmelser om kjøre- og hviletid.
Jeg er gjort kjent med at det er foretatt en risikovurdering fra uavhengig hold det er kommer frem at denne typen transport ikke medfører noen spesiell risiko under ferjeoverfarten. Sjøfartsdirektoratet er gjort kjent med denne vurderingen.
Jeg er også gjort oppmerksom på at kjøretøy som frakter LSG har betydelig bedre sikring av last enn kjøretøy som fakter olje/bensin.
Flere gassferjer er bygget og er i drift. Etter det jeg kjenner til er LSG-tankene på ferjene bygget på samme måte som tank på kjøretøy som transporterer LSG-gass.
Bruk av gass til drift av skip og kjøretøy på land øker og oppmuntres fra regjeringen. Transport av gass vil følgelig også øke for å sørge for at drivstoff er tilgjengelig på en praktisk måte over hele landet. Det medfører landtransport og bruk av ferjer. Det virker derfor underlig at regelverket nå skaper store problemer for transport av slik gass.
Jeg er selvsagt opptatt av at passasjersikkerhet på ferjene blir ivaretatt på en god måte. Det virker imidlertid nå som om både bestemmelser og praktisering av bestemmelser medfører unødige strenge sikringstiltak og derved store problemer for de som skal transportere LSG-gass frem til brukere langs hele kysten der transportør er avhengig av å bruke ferje.
Jeg håper derfor statsråden kan se nærmere på problemstillingen og i samråd med berørte instanser finne frem til bedre løsninger som gir sikker transport uten for store forsinkelser og omfattende forlengelse av transport av LSG på ekstra dårlige veier.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Endringene som ble gjort sommeren 2010 i forskrift om transport med ferje, åpnet for å gjøre unntak fra køprinsippet for motorvogn med farlig last, når dette gir ulemper for mange andre kjøretøyer som skal med den samme avgangen. Samferdselsdepartementet har hatt dialog med transportnæringen og rederiene for å komme fram til forutsigbare løsninger for avvikling av trafikken. Målet har vært å komme fram til løsninger som sikrer minst mulig problemer for trafikkavviklingen samlet sett. For eksempel opplyserFjord1 at det har blitt vesentlig mindre klager fra vanlige trafikanter etter at denne ordningen ble innført.

Jeg har likevel forståelse for de problemer som du tar opp, og som berører transport av LNG. Sjøfartsdirektoratet skal vurdere kravene i forskriften om transport av farlig last om bord på norske skip. Dette kan få betydning mht. restriksjoner på antall passasjerer om bord ved transport av LNG. Fra Nærings- og handelsdepartementet har jeg fått vite at det kan bli truffet en avgjørelse mht. ev. endringer i disse restriksjonene i løpet av noen måneder. Jeg vil derfor avvente spørsmålet om det bør gjøres endringer mht. unntak fra køprinsippet på riksvegferjer for LNG-transport, inntil det foreligger avklaring i saken om endringer i kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift.