Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1373 (2010-2011)
Innlevert: 06.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 12.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det pågår omfattende arbeid med utarbeidelse av ny NTP 2014-2023. En sentral problemstilling er å sikre effektiv og sikker transport av alle typer rundt og forbi de største byene.
Hvordan sikrer samferdselsministeren at en omfattende vurdering av utbygging av langt bedre ringveinett rundt de største byene blir gjennomført i arbeidet med ny NTP, og hvilken strategi har regjeringen for utvidet bruk av ringveinett?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Arbeidet med nasjonal transportplan er inndelt i en utredningsfase, en planfase og en meldingsfase. Retningslinje1 fra Fiskeri- og kystdepartementet til transportetatene og Avinor AS innledet utredningsfasen, som ble avsluttet med etatenes og Avinors utredningsrapport i februar i år. En klar konklusjon i utredningsrapporten er at vi står overfor store transportutfordringer i byområdene som følge av betydelig befolkningsvekst, og at disse utfordringene ikke kan løses ved infrastrukturtiltak alene.

Som en oppfølging av utredningsfasen og oppstart av planfasen ble retningslinje 2 gitt 6. april 2011. Etatenes planforslag vil være et viktig grunnlag for arbeidet med Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan som skal legges fram i januar 2013. Denne meldingen vil omtale aktuelle problemstillinger, herunder utfordringer i byområdene. For å sikre at utfordringene i byområdene blir tilstrekkelig ivaretatt er etatene i retningslinje 2 bedt om at det i planforslaget gis en egen omtale/analyse av de fire store byområdene (Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen). Disse byområdene har også vært representert i møtene på politisk nivå med fylkeskommune og storbyområdene nå i vår, og vil være representert i tilsvarende møter i høringsperioden for planforslaget.

Jeg ønsker ikke nå å foregripe hvilke faktiske prioriteringer som vil bli gjort, dette vil regjeringen komme tilbake til i stortingsmeldingen om NTP tidlig i 2013.