Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1377 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 09.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Er bevilgningene til Hva Med Oss sett i sammenheng med midler overført fra Helsedirektoratet, og anser statsråden at prioriteringene er i tråd med føringene fra budsjettbehandlingen?

Begrunnelse

I budsjettinnstillingen for 2011, Innst. 14 S (2010–2011), skriver familie- og kulturkomiteens flertall følgende:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har merket seg at departementet har foreslått kutt i kap. 858 post 1
knyttet til administrative utgifter i tilknytning til kursene «Godt Samliv!» og «Hva med oss?». Flertallet forutsetter at «Hva med oss?»-kursene ses i sammenheng
med de generelle virkemidlene for personer med nedsatt funksjonsevne som Barne-, ungdoms og familiedirektoratet nå har overtatt fra Helsedirektoratet, i alt 213,6 mill. kroner. Flertallet viser for øvrig til at det ligger midler til familievernets oppgaver knyttet til «Hva med oss?» under kap. 842 postene 1 og 70. Flertallet forutsetter derfor at tilbudet til familier med barn med nedsatt funksjonsevne ikke vil bli dårligere i 2011."

I et brev til landets kommuner datert 25.01.2011 skriver Bufdir at ”En reduksjon på kap.

858 til "Godt samliv" og "Hva med oss?" på 63 prosent ble vedtatt i Stortinget i desember 2010. (…) Dette medfører at Bufdir må prioritere å opprettholde aktiviteten på "Hva med oss?" og at det ikke overføres midler til Bufetats regioner til aktivitet knyttet til "Godt samliv". Regionene kan på bakgrunn av dette faktum ikke opprettholde koordinatorstillingene.”

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Stortinget vedtok i desember 2010 å redusere bevilgningen til administrasjon av samlivstiltakene ”Hva med oss?” og ”Godt samliv”.

Under budsjettbehandlingen i Stortinget forutsatte flertallet at tilbudet til familier med barn med nedsatt funksjonsevne ikke vil bli dårligere i 2011. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har derfor i størst mulig grad skjermet ”Hva med oss?” i prioriteringene for 2011. For å kunne opprettholde tilbudet til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, er det søkt å redusere kostnadene til det enkelte kurs slik at kurstilbudet i størst mulig grad kan opprettholdes.

Departementet har instruert Bufdir om å se tilbudene til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne i en helhetlig ramme. Midler overført fra Helsedirektoratet benyttes bl.a. til å utvikle nye tilbud for målgruppen. Bufdir arbeider for å spisse tiltakene gjennom utprøving av nye kurskonsept som vil tilbys grupper som ikke i ønsket grad er nådd med de tradisjonelle ”Hva med oss?”- kursene. Det dreier seg blant annet om utprøving av kurs særlig tilpasset foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn og samiske foreldre.

Når Bufdir har prioritert å benytte midlene til Hva med oss-kursene framfor å opprettholde de regionale koordinatorstillingene for Godt samliv-kursene, er dette i tråd med føringene fra budsjettbehandlingen. De regionale ”Hva med oss”- koordinatorene fortsetter sitt arbeid.

Jeg vil også i denne sammenheng nevne Bufdirs oppdrag med å utarbeide en ny strategiplan for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Dette vil bidra til å se tilbudet til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser i en helhetlig ramme. Arbeidet med denne planen skal avsluttes i september 2011.