Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1379 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Utenriksministeren uttalte helt tilbake i 2009 at Regjeringen var godt igang med å innlemme energitjenestedirektivet i Norge, og at saken var til utredning i Olje- og Energidepartementet. Regjeringen har nå hatt et og et halvt år på videre utredninger.
Når vil olje- og energiministeren ferdigstille utredningene og fremme en sak om implementering av direktivet i Norge?

Begrunnelse

Direktiv om effektivt sluttbruk av energi og energitjenester ble først fremmet av kommisjonen 10. desember 2003 som en del av Kommisjonens forsyningssikkerhetspakke. ble endelig vedtatt av Rådet og Europaparlament den 5.april 2006. Direktivet er hjemlet i traktatens artikkel 175 (miljø) og er vurdert som EØS-relevant.
Direktivet har blant annet som et mål at "Landene må påta seg et generelt indikativt mål på 9 % i sluttbruker energisparing over 9 år i perioden fra 2008 til 2017. Dette skal oppnås gjennom forbedringer i energieffektviteten gjennom energieffektivitetstiltak.
I et møte i Stortingets Europautvalg 30.11.2009 sa Utenriksminister Støre at

"...Energieffektiviseringsdirektivet er ett av flere direktiver vi nå håndterer i EØS-sammenheng. Saken er for tiden til vurdering i Olje- og energidepartementet, med henblikk på gjennomføring i EØS.
Olje- og energiministeren har bekreftet overfor meg at han prioriterer arbeidet med energitjenestedirektivet, og departementet utreder behovet for lovendringer og forskriftsendringer i tilknytning til direktivet samt fastsettelse av mål, målemetoder og krav til rapportering.
Det er ennå ikke klart når direktivet vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men vi er godt i gang med arbeidet rundt det."

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Energitjenestedirektivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen og det må være på plass før det kan gjennomføres i Norge. Jeg kan bekrefte at prosessen med å gjennomføre direktivet er blitt forsinket. Norge oppfyller imidlertid allerede de fleste kravene i direktivet. Det er behov for enkelte forskriftsendringer, men også her er vi kommet langt i arbeidet.