Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1381 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Dagens engangsavgift for bil er ikke teknologinøytral og straffer bilprodusenter som jobber med nye miljøteknologier. Finansministeren lovet som svar på skriftlig spørsmål 1196 (2010-2011) å legge frem avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2011, slik at miljøbilen Opel Ampera ikke straffes med skyhøye særnorske avgifter.
I hvilken grad vil disse avgiftsendringene være teknologinøytrale slik at bilindustrien ikke blir straffet for å komme opp med nye innovative løsninger i årene fremover?

Begrunnelse

Hybridbiler spesialbehandles i dagens avgiftssystem ved at effekten av elektromotoren ikke er med i avgiftsgrunnlaget, og ved at det trekkes fra 25 pst. av vektgrunnlaget. Unntaket gjelder imidlertid ikke elbiler med hjelpeaggregat, som straffes med skyhøy vektkomponent i engangsavgiften. Dagens avgiftssystem straffer også oppladbare plug-in hybridbiler som gjerne har vesentlig tyngre batterier enn vanlige hybridbiler.
Finansministeren kan ta høyde for de nye biltypene i avgiftssystemet på to forskjellige måter, nemlig å enten forsette å flikke på dagens avgiftssystem ved å innføre spesialbehandling av enkelte kjøretøytyper, eller ved å endre avgiftssystemet slik at CO2-komponenten blir den eneste komponenten i engangsavgiften. Dersom man fortsetter å flikke på dagens system, vil man gang på gang oppleve at det dukker opp ny teknologi som ikke passer med avgiftssystemet. Dersom Norge hadde vært et stort og viktig marked for bilprodusentene kunne dette i verste fall forhindre innovasjon og utvikling av nye miljøvennlige biler. Hvis man først skal ha avgifter er derfor et system utelukkende basert på CO2 å foretrekke.
Fremskrittspartiets stortingsgruppe har tatt opp relaterte spørsmål i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1196 (2010-2011) av 6. mars 2011, skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:757 (2009-2010) av 26. februar 2010, spm. 280 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 15. okt 2009 til statsbudsjettet for 2010, samt skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:509 (2009-2010) av 19. januar 2010. Det er positivt at dette endelig ser ut til å kunne føre til helt nødvendige endringer, selv om det hadde vært enda bedre om de varslede endringene hadde inkludert en vesentlig reduksjon av engangsavgiften.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett foreslå at også hybridbilvarianter som ventes å komme på markedet framover, skal bli omfattet av lempningene i engangsavgiften for hybridbiler. Dette vil gi en mer ensartet avgiftsbehandling av bilene i dette segmentet.

Dagens engangsavgift er sammensatt av tre komponenter, vekt, slagvolum og utslipp av CO2. CO2 erstattet slagvolum som avgiftskomponent da bilavgiftene i 2007 ble lagt om i en mer miljøvennlig retning. Omleggingen ble blant annet begrunnet med et ønske om å innføre et mer enhetlig avgiftsystem som ikke var knyttet opp mot en bestemt teknologi. Ved omleggingen valgte man å beholde de særlige beregningsreglene for hydridbiler. Det ble i den forbindelse vist til målsetningen bak bilavgiftsomleggingen om å stimulere til utvikling og bruk av mer miljøvennlig drivstoff, og det ble påpekt at det særlig i en utviklingsfase er viktig å ta hensyn til at det kan være flere teknologier som kan bidra til å nå det samme målet.

Når det gjelder spørsmålet om det bør innføres en engangsavgift som bare baserer seg på utslippet av CO2, vil jeg minne om at engangsavgiften er ment å ivareta flere hensyn. Hovedformålet med engangsavgiften er å skaffe inntekter til staten. I tillegg legges det vekt på hensyn til miljø, sikkerhet og fordeling. En ren CO2-basert engangsavgift ville ikke kunne balansere disse hensyn på samme måte som i dag.