Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1384 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Besvart: 16.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 13: Klima, konflikt og kapital i 2009, ba et samlet Storting Regjeringen om å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Regjeringen fulgte opp ved å forplikte seg til å gjennomføre en gjeldsrevisjon i regjeringserklæringen Soria Mora II. Men denne gjeldsrevisjonen har enda ikke blitt satt i gang.
Når kan vi forvente at dette arbeidet settes i gang?

Begrunnelse

SLUGs rapport fra 2010 - Is Indonesia’s debt illegitimate? - avdekker illegitim gjeld til Norge og er et klart eksempel på at en norsk gjeldsrevisjon er høyst nødvendig. Det er svært viktig å få gjennomgått og revidert all utestående u-landsgjeld til Norge for å vurdere om gjelda er urettferdig eller illegitim og bør slettes.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Målsettingen med en gjeldsrevisjon er å sette søkelys på temaet ansvarlig långivning, et tema der Norge er toneangivende internasjonalt. At en kreditor går igjennom sine fordringsbøker vil kunne vekke oppmerksomhet, starte en debatt internasjonalt og fremme en mer ansvarlig finansiering til utviklingsland.

Å gjennomføre en gjeldsrevisjon er utviklingspolitisk motivert, men berører også flere andre departementers ansvarsområder. Særlig gjelder dette Finansdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet. UD jobber derfor sammen med disse for å forberede et samlet opplegg for en gjennomgang av Norges gjenstående fordringer mot utviklingsland, herunder med å identifisere relevant bakgrunnsdokumentasjon.

For at Regjeringen skal ha best mulig grunnlag for en beslutning, har UD og andre berørte departementer over lengre tid arbeidet med sentrale problemstillinger som avgrensninger, kriterier og valg av metode for en slik prosess. Det finnes i dag ingen internasjonal enighet og liten praksis omkring metode og utførelse av denne type gjeldsgjennomgang. Arbeidet er derfor krevende.

Jeg vil holde Stortinget oppdatert om framdriften.