Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2010-2011)
Innlevert: 10.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 18.05.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvorfor mener regjeringen det er behov for ytterligere gjennomganger, utredninger og vurderinger før FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter kan ratifiseres?

Begrunnelse

Blant funksjonshemmedes organisasjoner er det for tiden uro over at regjeringen enda ikke har ratifisert FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Statens råd for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne har sendt et brev til Statsministeren og etterlyst framdriften i denne ratifiseringsprosessen. Organisasjonene frykter at svaret fra Statsministerens kontor datert 30. mars 2011 innebærer at regjeringen nå utsetter ratifiseringsprosessen ytterligere. Dette skaper uro og usikkerhet blant funksjonshemmede med hensyn til Norges posisjon og interesse av å få denne konvensjonen ratifisert innenfor rimelig tid.
KrF har fulgt behandlingen av konvensjonen over flere år og ønsker et utdypende svar på årsaken til at denne prosessen enda ikke er sluttført.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Som jeg også tidligere har informert Stortinget om er det en forutsetning for å ratifisere internasjonale konvensjoner at norsk rett og nasjonale ordninger er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.

Etter at Norge signerte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2007 ble det klart at vergemålslovgivningen var i strid med konvensjonens bestemmelse om rettslig handleevne i art. 12.

I 2007 hadde regjeringen ved Justisdepartementet allerede begynt arbeidet med å revidere vergemålslovgivningen. Det var behov for å bringe eksisterende lovgivning i samsvar med den politiske utviklingen på området. Ferdigstillelsen av FN-konvensjonen i 2006 og signeringen i 2007 ga også anledning til å sikre at utformingen av den nye vergemålslovgivningen er i tråd med konvensjonens bestemmelser om rettslig handleevne.

Ny vergemålslovgivning ble vedtatt av Stortinget i 2010, og den har skapt nødvendig samsvar med artikkel 12 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ny vergemålslovgivning trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. I statsbudsjettet for 2011 er det satt av penger til Justisdepartementets arbeid med å forberede den omorganiseringen av vergemålsmyndigheten som er nødvendig for at vergemålsloven skal kunne settes i kraft.