Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1388 (2010-2011)
Innlevert: 10.05.2011
Sendt: 11.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil miljøvernministeren ta initiativ til at Statens Strålevern utarbeider en konsekvensutredning ved eventuelle utslipp ved La Hague, på samme måte som ved Sellafield?

Begrunnelse

Norske myndigheter har i lang tid forsøkt å finne ut hva de skal gjøre med brukt kjernebrensel og langlivet atomavfall fra reaktorene på Kjeller og i Halden. Tidligere i år kom et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av Erling Stranden, frem til at det ustabile atomavfallet kan sendes til det franske atomgjenvinningsanlegget La Hague.
Det franske atomanlegget har mange likhetstrekk med Sellafield. Begge anleggene ble i sin tid bygget for å produsere våpenplutonium og har senere blitt den internasjonale kjernekraftindustriens viktigste mottakere av brukt kjernebrensel. Både på Sellafield og i La Hague drives reprosessering av slikt kjernebrensel, en prosess som fører til utslipp både til luft og sjø.
Statens Strålevern påpeker også at gjenvinningsanlegget i La Hague, i likhet med Sellafield, slipper ut radioaktivt avfall til det marine miljø. Utslippene av technetium-99 er riktignok lavere, mens utslippene av det langlivede radioaktive stoffet jod-129 er noe høyere i La Hague enn ved anlegget på den engelske nordvestkysten.
Statens strålevern publiserte 25.1.2011 en rapport, "Consequences in Norway after a hypothetical accident at Sellafield", som beskriver konsekvensene ved eventuelle utslipp ved Sellafieldanlegget.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er viktig å ha kunnskap om de trusler Norge står overfor. Franske myndigheter har nå opplyst til Strålevernet at det også i LaHague er lagret 3-400 m3 flytende, høyradioaktivt avfall fra dagens reprosessering. Vi har for liten kunnskap om dette avfallet, og Strålevernet har bedt om mer informasjon. Det er særlig viktig å få greie på aktivitetsnivået på det flytende avfallet. Vi ønsker også å få klarhet i om det finnes historisk avfall lagret som også kan representere en risiko. Vi mangler kort sagt fortsatt kunnskap om situasjonen ved dette anlegget.

Jeg er enig i at det er nødvendig med en gjennomgang av konsekvensene for Norge av et mulig utslipp fra reprosesseringsanlegget ved La Hague. Hvilken form en slik gjennomgang vil ha avhenger bl.a. av opplysningene vi vil få fra franske myndigheter.

Jeg vil derfor foreta en vurdering når nødvendige fakta foreligger, før jeg eventuelt ber Statens Strålevern om å lage en omfattende rapport om konsekvenser av utslipp fra anlegget ved La Hague.