Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1389 (2010-2011)
Innlevert: 10.05.2011
Sendt: 11.05.2011
Besvart: 24.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): En realisering av Ironman kan bli et meget interessant prosjekt for norsk industriutvikling. Det forutsettes at en andel av prosjektet baseres på norsk kapital. Etter det undertegnede forstår er statens engasjement i forhold til å investere, eller tilrettelegge for investering fra norsk side, etterlyst.
Vil statsråden sørge for at det offentlige nå konkret bidrar med en slik investor eller tilretteleggerrolle, for eksempel gjennom SIVA?

Begrunnelse

LKAB, Höganäs og Statoil planlegger et nytt anlegg for direktereduksjon av jernmalm på Tjeldbergodden. Anlegget vil kunne produsere 1,6 millioner tonn ferdig produkt DRI (direct reduced iron) pr år. Prosjektet antas kjent, og jeg forstår statsrådens tidligere uttalelser slik at statsråden - i alle fall i ord - har hatt en positiv holdning til prosjektet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er orientert om fremdriften i Ironman-prosjektet og kjenner til prosjektets utfordringer. Nærings- og handelsdepartementet har hatt møter med aktørene bak prosjektet og har i den forbindelse gitt en tilbakemelding på de vesentligste forhold som er tatt opp av partene, gjennom et svarbrev til Höganäs av 7. januar 2011. I dette brevet stiller regjeringen seg positiv til at det arbeides for å realisere et jernverk på Tjeldbergodden basert på svensk jernmalm og norsk naturgass. Prosjektet vil gi nye arbeidsplasser basert på økt industriell bearbeiding av naturgass, i tråd med regjeringens ambisjoner. Vi synes videre at prosjektet er interessant i et klimaperspektiv, i og med at produksjon av jern basert på naturgass gir vesentlig lavere utslipp enn tradisjonell kullbasert produksjon.

I brevet til Höganäs orienteres det videre om arbeidet med innretningen av de fremtidige klimapolitiske virkemidlene i forbindelse med fremleggingen av en ny klimamelding høsten 2011. Regjeringen legger til grunn at miljø- og energieffektiv industri skal ha gode konkurransevilkår i Norge.

Til spørsmålet om finansiering av prosjektet har vi anmodet Höganäs til å vurdere de muligheter for støtte som finnes innenfor virkemiddelapparatet. Vi er kjent med at det har vært kontakt mellom Höganäs og Selskapet for industrivekst SF (SIVA). SIVAs eventuelle engasjement vil være relatert til tilretteleggende investeringer i infrastruktur på Tjeldbergodden.

De to svenske selskapene som er involvert i prosjektet – LKAB og Höganäs – er begge modne industriselskaper med bred metallurgisk kompetanse og erfaring fra jernmalm- og pulverteknologi. De har finansiell styrke og innsikt i aktuelle markeder.

Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av innovativ, bærekraftig næringsvirksomhet. Vi er opptatt av å ha nær dialog med næringslivet om gode rammebetingelser for verdiskapingen. Vi har som målsetting å føre en politikk som sikrer nyinvesteringer og utviklingen av lønnsomme arbeidsplasser i industrien.