Skriftlig spørsmål fra Allan Johansen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1392 (2010-2011)
Innlevert: 10.05.2011
Sendt: 11.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Allan Johansen (FrP)

Spørsmål

Allan Johansen (FrP): Det er en klar sammenheng mellom veistandard og trafikksikkerhet. Ifølge OFV er 76 % av veiene i Nordland for smale, 22 % av veiene er for ujevne og ulykkeskostnaden i fylket er 279 mill. kroner per år. Ujevne veier er lettest å gjøre noe med, og ifølge Statens vegvesen skal det nå legges nytt dekke for 160 mill. kroner i de tre nordligste fylkene. Det reelle behovet er imidlertid på hele 639,35 mill. kroner.
Innser statsråden at det er behov for en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett for å unngå tap av liv?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ifølge statistikk fra Statens vegvesen er det om lag 4 pst. av vegdekkene på riksvegnettet i Nordland som har jevnhet karakterisert som svært dårlig (IRI - International Roughness Index – over 4,5 mm/m). For fylkesvegene er det om lag 15 pst. av disse som har vegdekker med svært dårlig jevnhet. Statens vegvesens tall er ikke sammenlignbare med tallene fra Opplysningsrådet for vegtrafikken (OFV), fordi OFV etter det jeg kjenner til benytter IRI over 3,0 mm/m som grense for hva som er for ujevnt i sin framstilling.

Etter planen skal det i 2011 vedlikeholdes asfaltdekker for 319 millioner kroner på riks- og fylkesvegene i de tre nordligste fylkene, hvorav 160 millioner kroner på riksveg og 159 millioner kroner på fylkesveg. For riksvegene er dette beregnet å være tilstrekkelig til å stanse veksten i forfallet.

For både riks- og fylkesvegnettet har det over lang tid bygget seg opp et vedlikeholdsetterslep som følge av at midler til vedlikehold og nødvendig oppgradering ikke har vært tilstrekkelige. I forbindelse med det pågående arbeidet med NTP 2014 – 2023 utreder Statens vegvesen hvor omfattende forfallet er, og hvor mye det vil koste å fjerne dette.