Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1396 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Besvart: 19.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Vil statsråden vurdere å lette på noen av restriksjonene i sikkerhetssonen rundt Haakonsvern marinebase i Bergen, slik at en naturlig utvikling av eiendommer og nærmiljø innenfor sonen kan ivaretas på en bedre måte?

Begrunnelse

I brev at 18. juni 2010 fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Hordaland informerer Miljøverndepartementet om vedtak om en sikkerhetssone på hhv 400 og 800 meter rundt Haakonsvern marinebase i Bergen. Vedtaket ble gjort som stadfestelse av en innsigelse mot forslaget til ny kommuneplan i Bergen.
Det er i dag en rekke boliger og eiendommer innenfor denne sonen. For innbyggerne har vedtaket medført et forbud mot både bruksendringer, oppføring av garasjer, tilbygg, og nye boliger i området. Innenfor 800-metersonen er det også forbud mot nye forsamlingshus og barnehager.
Konsekvensen av vedtaket er at all naturlig utvikling av området stanser helt opp. Det gjelder både de enkelte eiendommer og nærmiljøet som helhet. Vedtaket har skapt protester blant befolkningen, som tradisjonelt har hatt et godt forhold til de militære anleggene i området. Det reageres også på at det har vært liten mulighet til å fremme synspunkter før vedtaket ble gjort, ettersom det ble gjort gjennom en innsigelse.
Forsvarets behov for sikkerhet knyttet til militære anlegg er forståelig og nødvendig. Det stilles likevel spørsmål ved om de vedtatte restriksjoner er så strenge at de medfører uforholdsmessig store byrder og begrensninger for befolkningen rundt basen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet er stilt til meg ettersom jeg i 2010 fattet endelig vedtak i kommuneplan for Bergen på bakgrunn av innsigelser til kommuneplanen fra regional stat. En av innsigelsene knyttet seg til Haakonsvern og var fremmet av Forsvarsbygg. Miljøverndepartementet vedtok å støtte innsigelsen, og definerte en sikringssone som ble båndlagt i påvente av endelig regulering til sikringssone for forsvaret.

Jeg har stor forståelse for at beboere rundt Haakonsvern kan oppleve forsvarets reaksjoner på utbyggingsønsker som restriktive, men jeg vil minne om at stortinget behandlet Innst. S. nr. 318 (2007-2008) jf. St. prp 48 (2007 – 2008) om å samle mer av den sjømilitære virksomhet til Haakonsvern. Dette vedtaket innebærer at det må etableres en sikringssone rundt basen, både for å sikre bebyggelsen mot ulykker og for å sikre forsvarets virksomhet.

Bergen kommune er nå i sluttfasen av en revidert kommuneplan. I forbindelse med denne planen er spørsmålet om sikringssonen rundt Haakonsvern tatt opp på nytt. Gjennom denne planprosessen har det vært arbeidet med tanke på ikke å legge større begrensninger i sikringssonen enn strengt tatt nødvendig.

Endelig vedtak er ennå ikke fattet i kommuneplanprosessen. Det pågår fortsatt dialog mellom Bergen kommune og Forsvarsbygg i saken, hvor det søkes løsninger som i størst mulig grad ivaretar både innbyggernes og forsvarets behov for sikring av sin virksomhet.