Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1398 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Besvart: 19.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden sjekke ut om dyrevelferden var ivaretatt under Mattilsynets aksjon i Lofoten?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt flere henvendelser fra Lofoten der mattilsynet har aksjonert mot en lokal bonde. De som har kontaktet meg hevder at sitat:

" Høns og duer ble avlivet på stedet, og kjørt til søppeldeponi. Lam som var født før aksjonsstart ble slått i hjel og kassert. Alle sauene ble inntransportert til slakteri og slaktet dagen etter. Da hadde to sauer lammet på slakteriet. Avregning fra slakteri viser til i all hovedsak normale slaktevekter. Vi reagerer på hvorfor mattilsynet ikke tok hensyn til dyrevelferden til dyrene på gården da sauene var i gang med lamming."

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg har innhentet en redegjørelse fra Mattilsynet om denne saken som har vært gjenstand for mye medieomtale. Tilsynet med den omtalte virksomheten og sanksjonene ble iverksatt av Mattilsynets distriktskontor og hadde som mål å ivareta dyrevelferden. Mattilsynets regionkontor var klageinstans for vedtaket, og hadde ansvaret for oppfølgingen overfor det aktuelle distriktskontor.

Mattilsynet har gitt en grundig og godt dokumentert redegjørelse om saksgangen og oppfølgingen av dyreholdet over lang tid. Hensynet til dyrevelferden har stått helt sentralt for Mattilsynet, men de synes også å ha lagt nødvendig vekt på å ivareta dyreholders rettigheter.

Når det gjelder selve tvangsavviklingen av dyreholdet, valgte Mattilsynet tidspunkt ut fra en konkret vurdering av at situasjonen ville bli akutt forverret etter lamming. Mattilsynet opplyser også at de gjorde grundige vurderinger av alle forhold knyttet til transport av drektige dyr. Noen dyr ble også avlivet på stedet. Det ble etablert ekstra oppfølging av dyr som ble oppstallet på slakteri for å ivareta dyrevelferden hos søyer som eventuelt lammet.

Denne typen dyrevelferdssaker er vanskelige og vekker mange følelser og mye engasjement. Kompleksiteten i saksforholdene kommer sjelden fram i media, og det vil kunne skje feilvurderinger og menneskelige svikt.

Ut fra den grundige redegjørelsen jeg har mottatt, har jeg ingen grunn til å betvile at Mattilsynet har lagt vekt på å ivareta dyrevelferden i forbindelse med tvangsavvikling av dyreholdet.