Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2010-2011)
Innlevert: 11.05.2011
Sendt: 12.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Regjeringen har besluttet at alle hjerteflimmerpasienter som har blitt henvist til ablasjonsbehandling skal få utført inngrepet innen maksimalt seks måneder. Det har den senere tid blitt dokumentert i medier som TV2 og Bergens Tidene, at de regionale helseforetakene ikke følger dette opp.
Når mener statsråden at fristbrudd i slike tilfeller oppstår, er det når helseforetaket ser at man ikke greier å overholde fristen, eller først etter seks måneder?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er Helsedirektoratet, i tråd med deres faglig normerende rolle, som har anbefalt at ablasjonsbehandling som hovedregel skal foretas innen 6 måneder fra behandlingsindikasjonen foreligger. På bakgrunn av den faglige anbefalingen fra Helsedirektoratet har derfor mitt departement (i brev 29. juni 2010) pålagt de regionale helseforetakene å øke kapasiteten for å ivareta disse pasientene.

I følge Helsedirektoratets rapport fra mars 2010 bør om lag 4 % av pasientene som lider av hjerteflimmer tilbys ablasjonsbehandling som hovedtiltak. Disse pasientene vil, i tråd med pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften, etter en individuell vurdering ha rett til nødvendig helsehjelp og således en frist for når behandlingen senest skal starte. De regionale helseforetakene skal sørge for at pasienten tilbys ablasjonsbehandling når dette anses som nødvendig helsehjelp. Slik behandling skal tilbys innen et tidsrom som ut fra en individuell vurdering anses forsvarlig og i tråd med anbefalte retningslinjer fra Helsedirektoratet. Dette gjelder uavhengig av om pasienten har fått fastsatt en frist for rett til nødvendig helsehjelp i form av ablasjon (avklart tilstand) eller om ablasjon er en konsekvens av et lengre utrednings- og behandlingsforløp (uavklart tilstand).

Forsvarlighetskravet står sentralt ved fastsettelse av individuell behandlingsfrist etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, annet punkt, som lyder:

”Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når faglig forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp.”

Stortinget har delegert ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen til regionale helseforetak, jfr. pasientrettighetsloven § 2-1 a. Som helse- og omsorgsminister er det mitt ansvar at dette blir fulgt opp. Budskapet mitt her er entydig: Regionale helseforetak skal sørge for at pasienter med behov for ablasjonsbehandling tilbys denne behandlingen, enten i offentlig regi eller gjennom bruk av andre tjenesteytere i Norge eller i utlandet. Regionale helseforetak skal prioritere økt behandlingskapasitet for denne pasientgruppen, samtidig som jeg legger til grunn at de løpende vurderer behovet for kjøp av tilleggskapasitet fra andre tjenesteytere.

Jeg har presisert overfor de regionale helseforetakene at alle pasienter med behov for ablasjon skal vurderes i forhold til prioriteringsforskriften og forsvarlighetskravet. Det innebærer at de regionale helseforetakene må sørge for at ventelistene for slik behandling gjennomgås. I årets oppdragsdokument har jeg bedt om at det rapporteres særskilt om dette arbeidet innen 1. tertial 2011. Rapporteringen vil bli gjennomgått og fulgt opp i rapporteringsmøter med regionale helseforetak i juni i år.