Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1401 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er provenytapet av å fjerne merverdiavgiften og el-avgiften på strøm i fyringsperioden, fjerne tollsats på import av kjøtt i desember, beskatte inntekt fra skogforvaltning som kapitalinntekt, redusere avgiftene på drivstoff med 2 kroner og avvikle eiendomsskatten i kommunene?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet har siden statsbudsjettet ble lagt fram fremmet en rekke forslag som svekker budsjettets inntektsside. Det vises til Dokument 8:59 S (2010–2011) og nettsak "Fjern el-avgiften og moms på strøm" på Frps hjemmesider, Dokument 8:52 S (2010–2011), Dokument 8:20 S (2010–2011), Dokument 8:106 S (2010–2011) og Dokument 8:137 LS

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dokument 8:59 S (2010–2011) Redusere merverdiavgiften på strøm og avgift på elektrisk kraft i perioder med ekstraordinær høy strømpris

Dokument 8:59 S (2010-2011) om å redusere merverdiavgiften på strøm og avgift på elektrisk kraft i perioder med ekstraordinær høy strømpris ble trukket. I dokument 8:72 S (2010–2011) ble det fremmet forslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinært høy strømpris. Det vises her til brev fra finansministeren til energi- og miljøkomiteen, datert 11. februar 2011. I svarbrevet fra finansministeren ble det ikke oppgitt noe anslag på provenytap.

I spørsmålet fra representanten vises det til nettsak om å fjerne el-avgift og moms på strøm i perioder med høye strømpriser, slik som det var i vinter. Som en illustrasjon kan det anslås at provenytapet av å fjerne el-avgiften og merverdiavgiften i månedene fra november til april kunne vært nesten 10 mrd. kroner. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til dette anslaget.

Dokument 8:52 S (2010–2011) Fjerne tollsatsene på import av kjøtt i perioden 6.desember – 31. desember 2010

Det påløpte provenytapet av forslaget anslås til 18 mill. kroner.

Dokument 8:20 S (2010–2011) Beskatte inntekt fra skogforvaltning som kapitalinntekt

Provenytapet av å beskatte inntekt fra skogbruk som kapitalinntekt kan på usikkert grunnlag anslås til om lag 110 mill. kroner. Det er tatt utgangspunkt i anslag for næringsinntekt for skogbruk fra 2009. Det er lagt inn en forutsetning om at personinntekt fra skogbruk ilegges toppskatt trinn 1 (og trygdeavgift etter mellomsats).
Dokument 8:106 S (2010–2011) Innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff med 2 kroner per liter
I tillegg til å foreslå et fleksibelt avgiftssystem for drivstoff ble det i Dok. 8:106 S foreslått å sette ned veibruksavgiftene på bensin og diesel med 2 kroner per liter og fjerne avgiften på biodiesel fra 1. mai 2011. Forslaget anslås å gi et provenytap på 4,6 mrd. kroner bokført og om lag 5,2 mrd. kroner påløpt i 2011. På årsbasis (helårsvirkning) kan forslaget gi et provenytap på 7,8 mrd. kroner. Det vises for øvrig til brev fra finansministeren til finanskomiteen, datert 24. mars 2011.

Dokument 8:137 LS (2010-2011) Avvikling av eiendomsskatten i kommunene

Ifølge Statistisk sentralbyrå var kommunenes inntekter fra eiendomsskatten om lag 6,5 mrd. kroner i 2009, som er det seneste året det finnes komplette tall for.
Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatt, som varierer i omfang kommunene imellom. Dersom staten skulle pålegge kommunene å avvikle eiendomsskatten, ville det ikke være åpenbart verken om eller hvordan en skulle kompensere kommunene for inntektsbortfallet. Dersom et inntektstap for de kommuner som i dag har inntekter fra eiendomsskatt skulle unngås, måtte kommunerammen (kap. 571) økes med anslått beløp for inntekter fra eiendomsskatt. Overføring til disse kommunene kunne skjedd ved en egen øremerket ordning og/eller via skjønnsmidler fra fylkesmennene.