Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1402 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 24.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden både redegjøre for hvilken vekt offentlige og statlige bedrifter legger på norske arbeidsplasser og på kontroll med regelverksoverholdelse, samt redegjøre for hva statsråden gjør for å sikre norsk næringslivs konkurranseevne?

Begrunnelse

Grafisk bransje i Norge blir utsatt for et meget stort prispress fra konkurrenter i Baltikum, og offentlige aktører lar også anbud gå til Baltikum på grunn av prisbildet. Konsekvensen er en fare for tap av norske arbeidsplasser og risiko for manglende oppfølging av internasjonalt regelverk.
Det er selvfølgelig ikke noe ulovlig i det, og det er også et konkurranseforhold som de fleste i bransjen både må tåle å takle til hverdags.
Undertegnede er imidlertid kjent med at enkelte i bransjen til er indignert over at anbudet om Vinmonopolets trykksaker er tildelt et trykkeri i Latvia. Trykkeriet har salgskontor både i Oslo og i Bergen og opererer i det norske markedet. Trykkeriet og mange av de virksomhetene grafisk norsk bransje må konkurrere med i Baltikum, har helt andre rammebetingelser enn hva som gjelder for Norge. Konkurrentene stiller seg spørsmålet om internasjonalt regelverk følges og kravene oppfylles mht anbudsdokumenter.
Jeg er gjort kjent med at 2 av de norske trykkeriene som var med i anbudskonkurransen, har forespurt ansvarlig for Vinmonopolets trykksaker om Vinmonopolet har sjekket ut om disse kravene er gjennomført hos vedkommende trykkeri i Latvia.
Det refererte svaret er at det har de ikke.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen la 1. april i år fram Meld. St. 13 2010-2011 Aktivt eierskap. Det går her fram at i henhold til selskapslovgivningen er det er selskapenes styrer og ledelse som skal ivareta selskapets interesser, også i selskaper hvor staten er hel - eller deleier. Vi vet at en rekke norske selskaper med internasjonal virksomhet har betydelige ringvirkninger i Norge gjennom leveranser fra norske underleverandører. Det foreligger imidlertid ikke noe pålegg om at selskaper skal benytte seg av norske varer og tjenester i sin virksomhet.

I selskaper hvor staten er eier forventer vi imidlertid at selskapene har et aktivt forhold til at underleverandører utfører sin virksomhet innenfor de lover og regler som gjelder. Spesielt er vi opptatt av at selskapene respekterer og fremmer et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder ivaretas og arbeidstakerne gis en lønn man kan leve av. Det er spesielt vist til ILOs åtte kjernekonvensjoner. Regjeringen forventer at selskaper som har internasjonale leverandører eller forretningspartnere, vurderer å inkludere forhold knyttet til arbeidstakerret-tighetene i sine retningslinjer for samfunnsansvar.

Ut fra den grunnleggende rolledelingen mellom eier og styre skal ikke staten som eier kontrollere enkeltbeslutninger i selskapene. Regjeringen legger opp til at selskapene følger det såkalte ”følg eller forklar” – prinsippet. Slik bør selskapene i sin rapportering av samfunnsansvar opplyse om i hvilken grad deres arbeid stemmer overens med de forventninger og retningslinjer som er satt.

Spørsmålstilleren har trukket frem et eksempel; Vinmonopolets innkjøp av trykkeritjenester. Helse- og omsorgsdepartementet har informert meg om at Vinmonopolet opplyser at anskaffelsen om trykkeritjenester til AS Vinmonopolet ble kunngjort i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser del III ”anskaffelser over EØS-terskelverdi”. Et av de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser er at oppdragsgiver ikke skal diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, jf. § 5, 5. ledd, bokstav a.

Tildelingskriteriene ble gitt i det publiserte konkurransegrunnlaget, og tilbudene ble evaluert i forhold til disse kriteriene. Valg av tilbyder ble tilkjennegjort i brev av 15. april 2011. Vinmonopolet har opplyst at de ikke har mottatt skriftlig klage innen klagefristens utløp, kun spørsmål om hvordan evalueringen var utført, samt krav om innsyn i vinnende tilbud.

Vinmonopolet har videre informert om at valgte tilbyder har bekreftet og dokumentert at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (gjennom en HMS-erklæring). Tilbyder har akseptert de etiske krav i kontraktsvilkårene, som bl.a. omfatter menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter osv. De har også utfylt egenrapporteringsskjema rundt etisk handel, som regulerer forhold bakover i leverandørkjeden med oppfølging og kontroll ved bruk av underleverandører, alt i overensstemmelse med Vinmonopolets krav angitt i konkurransegrunnlaget. I tillegg har tilbyder signert Vinmonopolets egne etiske retningslinjer. Vinmonopolet stiller miljøkrav til tilbyder, og tilbyder viser at de både er” svane-” og ”EU-blomst”-merket og dokumenterer et PEFC-sertifikat (som bekrefter at papiret kommer fra et bærekraftig skogbruk).

Vinmonopolet understreker at alle leverandører som leverer tilbud til Vinmonopolet, blir sjekket på samme måte for tilsendt dokumentasjon og kravene gitt i konkurransegrunnlaget.

Når det gjelder norsk næringsliv generelt, forutsetter regjeringen at bedrifter følger de lover og regler som gjelder i Norge. For at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig framover, må vi produsere og eksportere varer som krever høy grad av kunnskap, som er basert på vår spesielle kompetanse, og varer og tjenester som kommer til å være lønnsomme i framtiden. Vi må også klare å omstille oss og hele tiden finne de områdene og virksomhetene hvor ressursinnsatsen har høyest avkastning.

Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av innovativ, bærekraftig næringsvirksomhet. Vi er opptatt av å ha nær dialog med næringslivet om gode og forutsigbare rammebetingelser for verdiskapingen. Vi vil føre en politikk som sikrer nyinvesteringer og utviklingen av lønnsomme arbeidsplasser i norsk næringsliv.