Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1404 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 25.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det meldes bl.a. gjennom Aftenposten den 4. april en bekymring angående deler av Statoils engasjement i Irak, da spesielt manglende ivaretakelse av samfunnsansvar gjennom samarbeidet Statoil har med russiske Lukoil.
Er statsråden trygg på at Statoil ivaretar de føringer som stortingsmeldinger og Statoil selv har på området samfunnsansvar i Irak, og i tilfelle ikke, hva vil statsråden gjøre for å bidra til en nødvendig endring?

Begrunnelse

Det pekes på at Statoil gjennom Lukoil ikke har gjort den nødvendige kartlegging av behovene lokalbefolkningen står overfor og hvilke tiltak som kan dempe motsetninger ved Statoil/Lukoils virksomhet.
Dette står i sterk kontrast til målsetninger om bedriftens samfunnsansvar i en global økonomi som både er nedfelt i Stortingsmelding nr 10 om Samfunnsansvar og i Statoils egne målsetninger. I det pågående arbeidet med Eierskapsmeldingen er også samfunnsansvar et sentralt moment og det er en målsetning at selskaper med statlig eierskap skal være ledende på dette området.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen har høye forventninger til hvordan selskaper med statlig eierandel arbeider med sitt samfunnsansvar. I Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi som nylig er lagt frem, klargjør og viderefører regjeringen sine forventninger på dette området.

I meldingen gjøres det blant annet klart at staten vil være en aktiv pådriver i arbeidet med samfunnsansvar. Regjeringen forventer at alle statlig eide selskap skal gå foran, arbeide systematisk med sitt samfunnsansvar og være ledende i dette arbeidet på de områder der det er naturlig for virksomheten. Det forventes også at selskaper med internasjonal virksomhet knytter seg til FNs Global Compact, og følger retningslinjer som er relevante for internasjonal virksomhet, herunder OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og den anerkjente rapporteringsnormen Global Reporting Initiative (GRI).

I tillegg har regjeringen som kjent lagt frem en egen stortingsmelding om dette temaet. I St.meld. nr. 10 (2008–2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, presenteres blant annet regjeringens forventninger til norsk næringsliv. Som det fremkommer i meldingen har Norge klare forventninger til norske bedrifters arbeid med samfunnsansvar, herunder menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, samt en aktiv holdning i arbeidet mot korrupsjon.

Som et utgangspunkt mener regjeringen det er positivt at norsk næringsliv engasjerer seg i andre land, men vi forventer selvsagt at selskaper med statlig eierandel ikke opererer i land eller har aktivitet som er umulig å forene med gjeldende lover, regler og forventninger.

I statens eierdialog med Statoil diskuteres jevnlig temaet samfunnsansvar. Som aksjeeier er staten imidlertid også opptatt av at forholdet mellom selskapets styre, ledelse og aksjonærer respekteres og gjennomføres i praksis. Dette betyr at det er selskapets styre og ledelse som skal ha og ta ansvar for den forretningsmessige ledelsen av selskapet. Jeg forventer at Statoil til enhver tid etterlever de krav som selskapet stilles overfor som følge av sin virksomhet, også i mer krevende land. Meg bekjent har det ikke framkommet opplysninger som skulle tilsi at dette ikke er tilfelle også når det gjelder Statoils virksomhet i Irak.