Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1405 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Noen få ganger som for eksempel i forbindelse med dødsbo blir det funnet penger som har gått ut på dato, dvs. det har kommet nye sedler som har erstattet disse. For å få innløst pengene må det søkes om innløsing og det påløper et gebyr.
Er statsråden enig med undertegnede at det mest riktige hadde vært å få veksle inn disse, krone for krone, uten søknad og gebyr?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter, jf. sentralbankloven § 13 første ledd. Disse er som utgangspunkt tvungne betalingsmidler i Norge, jf. § 14 første ledd, men banken kan i forskrift bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp, jf. lovens § 15 første ledd. Det følger videre av § 15 annet ledd at slike sedler og mynter opphører å være tvungent betalingsmiddel etter ett år fra kunngjøring, og videre at Norges Bank er pliktig til å innløse sedler og mynter som innleveres ti år etter fristens utløp.

Jeg presiserer at myndigheten til å beslutte at sedler og mynter skal settes ut av omløp ligger hos Norges Bank. Likeledes er det banken som fastsetter saksbehandlingsreglene for innlevering av utgåtte sedler og mynter. Finansdepartementet har ingen beslutningsmyndighet i slike saker. Departementet har i denne type saker kun administrativt ansvar for sentralbankloven, og finansministeren er konstitusjonelt ansvarlig for oppfølgingen av dette ansvaret. På denne bakgrunn vil jeg bemerke følgende til stortingsrepresentant Bredvolds spørsmål:

Norges Bank informerer gjennom pressemelding og annonser om når en seddel- eller myntutgave skal trekkes tilbake. Den aktuelle seddel- eller myntutgaven fungerer deretter vanlig som betalingsmiddel i ett år etter at den er trukket tilbake. Deretter innløser Norges Bank den fortsatt i ti år, i samsvar med sentralbanklovens krav. Denne innløsningen skjer uten søknad, og uten gebyr. Publikum har dermed mulighet til å veksle inn utgåtte sedler og mynter uten søknad og gebyr i ti år etter at disse pengene opphørte å fungere som betalingsmiddel. Norges Bank informerer bredt gjennom pressemelding og annonser når denne tiårsfristen nærmer seg slutten.

Norges Bank har valgt å føre en fleksibel politikk ved å gi en mulighet for at personer som av en eller annen god grunn ikke har hatt anledning til å levere inn de aktuelle sedlene eller myntene før fristen har gått ut, likevel skal få innløst dem. I disse tilfellene må det sendes en søknad hvor det redegjøres for årsaken til at pengene ikke ble innlevert før fristen utløp. Norges Bank beregner et gebyr på kr. 250,- for å behandle slike søknader. Dette gebyret frafalles hvis søknaden ikke innvilges.

I forbindelse med Norges Banks innløsning av utgåtte seddel- og myntutgaver kommer vilkårene om søknad og gebyr bare til anvendelse i saker hvor Norges Bank ikke er juridisk forpliktet til å foreta slik innløsning. Sett i lys av de lange fristene som i utgangspunktet gjelder før innløsningsplikten utløper, er Norges Banks praksis på dette området etter min mening ikke urimelig.