Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1406 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Lospliktige fartøyer skal i henhold til losforskriften bruke enten statslos eller farledsbevis. Bestemmelsen om statslos gir i praksis Staten monopol på lostjenester, og det er dessuten en særaldersgrense for los på 65 år. Det statlige monopolet gjør dermed både at cruiseselskapene ikke kan ansette egne rederiloser, og at eldre los presses ut av arbeidsmarkedet.
Vil statsråden vurdere å erstatte dagens krav om statslos, med krav om statsautorisert los eller lignende, slik at det statlige monopolet oppheves?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Lostjenesten skal trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å sørge for at fartøy som ferdes i norske farvann har navigatører med tilstrekkelig kompetanse til å foreta sikker seilas.

Dette er en lovpålagt tjeneste, som dekker hele norskekysten med unntak av noen lospliktfrie seilingskorridorer inn til losbordingsfelt. For å sikre et ensartet og likeverdig tilbud langs hele kysten, er lostjenesten derfor organisert som en statlig tjeneste.

For å sikre et likeverdig tilbud er losavgiftssystemet bygget opp slik at avgiftene er de samme langs hele kysten. Dersom det skulle legges ensidig vekt på trafikkgrunnlag og kostnadsforhold i avgiftssystemet, ville dette innebære dårligere konkurransebetingelser for distriktene sammenlignet med andre mer befolkningsrike områder med et større antall anløp av fartøyer.

Denne regjeringa legger vekt på en bærekraftig næringsutvikling i distriktene. Da er det vesentlig at vi også kan tilby de samme rammebetingelsene for distriktene som landet for øvrig.

Hva gjelder spørsmålet om den omtalte særaldersgrensen på 65 år for los, er det ikke igangsatt noen egen gjennomgang av denne bestemmelsen. Fiskeri- og kystdepartementet er imidlertid i ferd med å gjennomgå og revidere losloven med tilhørende forskriftsverk, for å sikre at lovverket er brukervennlig. Hensikten er å legge til rette for en effektiv lostjeneste som bidrar til trygg ferdsel på sjøen. I forbindelse med denne gjennomgangen kan det også bli aktuelt å se nærmere på aldersgrensen.

Lostjenesten er et viktig tiltak for å ivareta sikkerheten og miljøet langs kysten, samtidig som den er en vesentlig del av de rammebetingelser som skipsfarten står ovenfor. Regjeringa vil derfor legge vekt på å videreutvikle lostjenesten innenfor de rammer som er skissert i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og de siste års budsjettproposisjoner for Fiskeri- og kystdepartementet.