Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1412 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er statsrådens vurdering av at fødetilbudet, svangerskapskontroll og småbarnskontroll i Valdres vurderes lagt ned?

Begrunnelse

Det framkommer av planer fra Sykehus Innlandet at de vil legge ned fødetilbudet i Valdres, jf. Avisa Valdres 7. mai. Valdres Fødestogo skal etter planen erstattes av tilbud på Gjøvik og Lillehammer. Tilbudet skal også erstatte svangerskapskontroll og småbarnskontroll.
Undertegnede er kjent med at antallet fødsler på Valdres Fødestogo i de siste årene har ligget noe under tallgrensene som ble lagt til grunn for Stortingets vedtak i 2001. Siden kvaliteten på fødeavdelinger er bedre med gynekologer på vakt, tar fødestuen bare kvinner som har født før, og kvinner med forventet ukomplisert fødsel. Førstegangsfødende reiser automatisk til sykehuset, men mange som føder ved andre sykehus, kommer til fødestuen dagen etter fødsel og har barseltiden i nærmiljøet.
Undertegnede er kjent med at det er planer om å bygge opp et lokalmedisinsk senter i tråd med samhandlingsreformen på samme tomt på Fagernes. Målet med å bygge opp lokalmedisinske sentre er blant annet å styrke tilbudet i kommunene og kunne gi mer helhetlige og tverrfaglige tjenester. Da synes det underlig at både fødetilbud, svangerskapskontroll og småbarnskontroll flyttes til sykehus som ligger 10-15 mil unna Fagernes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det i forbindelse med Valdresregionen sitt arbeidet med videreutvikling av Valdres lokalmedisinske senter (VLMS), har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har utredet framtidig fødsels- og barselomsorg i Valdres.

Arbeidsgruppen har vært sammensatt av representanter for jordmødrene ved Valdres Fødestogo, helsesøstertjenesten i Valdres og Sykehuset Innlandet HF Gjøvik.

Til grunn for utredningene er lagt føringene i St. meld. nr. 12 (2008-2009), En gledelig begivenhet, og Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud, utgitt i desember 2010.

Antallet fødende som føder på Valdres fødestogo er lavt. I 2010 var det 29 fødsler ved fødestogo. Mange fødende har et ønske om å føde i en fødeavdeling med mer kompetanse og ressurser, blant annet med flere muligheter for smertelindring under fødsel. Arbeidsgruppa har pekt på at det har vært vanskelig å rekruttere jordmødre, noe som har gjort det ekstra utfordrende å drive fødestogo.

Arbeidsgruppa har vurdert mulige driftsmodeller. Rapporten legges nå fram for Valdreskommunene før Sykehuset Innlandet HF tar stilling til saken.