Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1416 (2010-2011)
Innlevert: 13.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen hever nå trygdeavgiften på næringsinntekt i jord- og skogbruk med 3,2 % fra 2012 med en samlet skatteøkning på ca. 200 mill. Jordbruket kompenseres gjennom jordbruksavtalen og økt jordbruksfradrag, mens skogbruket kun får en ren skatteøkning.
Hvordan mener statsråden at økt skattetrykk vil la seg kombinere med ønsket om økt avvirkning og virksomhet i norsk skogbruk, og hva vil han foreta seg for å oppveie de negative virkningene en slik skatteøkning vil få?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Finansministeren meddelte Landbruks- og matministeren i brev datert 11. mai 2011 at partene i årets jordbruksoppgjør måtte legge til grunn at Regjeringen vil foreslå å heve trygdeavgiften fra 7,8 pst til 11 pst. for personinntekt i jord- og skogbruk fra 2012. Regjeringen vil videre foreslå å øke jordbruksfradraget innenfor en provenyramme på om lag 120 mill. kroner i 2012. Det tas sikte på å foreslå prosentvis lik økning av grunnfradraget (54 000 kroner), sats ut over grunnfradraget (32 pst.) og av maksimalt samlet fradrag. Samtidig er det lagt til grunn at bevilgningen på 130,8 mill. kroner innenfor jordbruksavtalen, som til nå har vært tilskudd til folketrygden for å dekke differansen mellom ordinær sats og mellomsats, omdisponeres til inntektsgivende tiltak innenfor avtalerammen.

Over jordbruksavtalen er det i 2011 avsatt 229 mill. kroner innenfor Landbrukets utviklingsfond til skogbruk og bioenergi. Inntekter fra bioenergi er også med i grunnlaget for jordbruksfradrag. Mange landbruksforetak som driver både med jord- og skogbruk vil også få nytte av det økte jordbruksfradraget.

I sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2011 heter det bl.a.:

”Partene er enige om i utgangspunktet å øke bevilgningene til skogbruk og bioenergi med 5 mill. kroner i 2012. Med henvisning til punkt 1 vil økt trygdeavgift fra 7,8 til 11 pst. også omfatte skogbruket, og her under private næringsdrivende innenfor skogbruket som ikke driver jordbruk. Basert på beregninger fra Statistisk sentralbyrå kan samlet økning i trygdeavgift for denne gruppen anslås til om lag 11 mill. kroner, basert på regnskapsåret 2009. Dette var samtidig et år preget av lavkonjunktur og lav avvirkning. Inndekningen som har dekket differansen mellom 7,8 og 11 pst. har vært dekket over jordbruksavtalen, mens skogbruket selv ikke har bidratt til finansieringen av trygdeavgift med lav sats. Ut fra en samlet vurdering av disse forholdene er avtalepartene enige om å øke avsetningen til skogbruk og bioenergi med totalt 15 mill. kroner.”

Skattereformen fra 2004 hadde bred tilslutning i Stortinget. Den ga blant annet en mer lik beskatning mellom arbeidsinntekter og kapitalinntekter. Det er ikke mulig å gjennomføre endringer i skatteregler uten å få fordelingsmessige effekter. Det vil også denne endringen i trygdeavgiften gi både for jordbruket og skogbruket. For skogbrukets del har partene tatt hensyn til dette med å foreslå en økt avsetning til skogbruk og bioenergi over jordbruksavtalen med til sammen 15 mill. kroner, fra 229 mill. kroner i 2011 til 244 mill. kroner i 2012, hvorav 10 mill. kroner er direkte relatert til det spørsmålet som her reises.