Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1417 (2010-2011)
Innlevert: 13.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 20.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden enig i at det er statsråden selv som står som øverste ansvarlig dersom barn blir drept eller skadd på vei til og fra skolen fordi de ikke får sitteplass på bussen, og hvorfor motsetter statsråden seg å innføre et regelverk som krever sitteplass til alle elever på skolebussen med umiddelbar virkning?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt at det i løpet av en del år skal være krav til sitteplass på skolebuss til alle elever. I mellomtiden står elever på skolebusser over hele landet. Fremskrittspartiet har i mange år fremmet en rekke forslag som ville gitt elevene rett til sitteplass på buss, men regjeringspartiene har siden 2005 sagt at de arbeider med saken og at ting tar tid.
Utfordringen er at regjeringen i andre saker av stor viktighet har vært i stand til å løse problemer raskt. I dette tilfellet tillater en imidlertid at barn utsettes for daglig livsfare ved at en ikke stiller krav til sitteplass for alle elever i skolebuss.
Det betyr at det er et politisk ansvar dersom barn blir drept eller alvorlig skadd på vei til og fra skolen i skolebuss. Det øverste politiske ansvaret er statsrådens.
I Larvik opplever elevene det som utrygt å stå på skolebussen. Det hender at gangen i bussen er så full at de må sitte i trappen på bussen.
Bussene kan ha opp til 45 sitteplasser og 40 ståplasser. Dette er et alvorlig problem og utgjør an daglig trussel for våre barn som jeg ikke kan forstå at hverken foreldre eller politikere finner seg i.
Det ansvar statsråden påtar seg er tungt og det er underlig at statsråden ikke bidrar til å sikre de mest utsatte. Statsråden har vært opptatt av at folk skal bruke setebelte i bil, hvilket er svært viktig, men samtidig aksepterer den samme statsråden at barn kan stå i midtgangen på en buss uten annen sikring enn frontruta på bussen. Det fremstår som helt grunnleggende uansvarlig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er fylkeskommunen som i henhold til opplæringsloven har hovedansvaret for gjennomføringen av dagens skoleskyssordning. Kartlegginger av fylkeskommunenes skysspraksis som har blitt gjennomført de siste årene viser at fylkeskommunene har nedlagt et betydelig arbeid for å styrke trafikksikkerheten ved skoleskyssen. Det er skadepotensialet ved skoleskyss i buss, kombinert med hensynet til likebehandling av skyssberettigede skoleelever uavhengig av bosted, som gjør at jeg likevel mener det er nødvendig å innføre statlige pålegg rettet mot fylkeskommunen om bedre sikring av skyssberettigede skoleelever i buss. Det er ikke hjemmel i dagens lovverk for statlige pålegg rettet mot fylkeskommunen med et slikt innhold. Lovendring er derfor nødvendig.

I desember 2010 sendte jeg på høring et forslag til endring av vegtrafikkloven § 40 a om fylkeskommunenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet. Sammen med lovforslaget fulgte forslag til forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss. Det har i etterkant av høringen blitt arbeidet med en lovproposisjon i saken. Dette arbeidet er nå i siste fase, og jeg forutsetter at stortingsbehandling av proposisjonen vil kunne finne sted høsten 2011.

Den foreslåtte endring av vegtrafikkloven § 40 a vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak, inkludert pålegg om at skoleskysstilbudet skal dimensjoneres ut fra at skyssberettigede skoleelever skal ha sitteplass med bilbelte fastmontert.