Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1418 (2010-2011)
Innlevert: 13.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er justisministeren bekymret for at politiet ikke har resurser til å rykke ut på tyverier hvor tyven er tatt på fersk gjerning, og hvordan stiller justisministeren seg til faren for at folk selv kan beskytte seg ved bruk av ulike former for våpen hvis tilliten til politiet i slike saker blir svekket?

Begrunnelse

NRK rapporterte 13. mai 2011 om en næringsdrivende som fikk besøk av en tyv. Den næringsdrivende tok hånd om tyven ved å sperre ham inne i tyvens egen bil. Bakgrunnen var, slik jeg forstod det, at politiet ikke hadde tid til å ta hånd om tyven.
Tyven var av Østeuropeisk opprinnelse og politiet i flere politidistrikt har engasjert seg sterkt for å hindre denne typen kriminalitet med godt resultat. En forutsetning for at en skal kunne bidra til å løse slike saker, hvor tyven ofte er involvert i en rekke tyveriforhold, er at politiet tar innbyggerne på alvor når noe slikt skjer.
Politiet skal naturligvis prioritere sine resurser og jeg er ikke kjent med hvilke andre oppdrag politiet i Telemark hadde på det aktuelle tidspunktet. Utfordringen er at resurstilgangen til politiet er så svar at det ikke er i stand til å prioritere slike henvendelser, selv om tyven er tatt på fersk gjerning.
Dette kan føre til at flere forbereder seg på å "gjøre jobben selv" i viten om at politiet sikkert ikke har anledning til å komme dersom noe skulle skje. Dette var et tyveri på et næringsområde, i morgen kan det være innbrudd i et hus med en sovende familie. For å føle seg tryggere kan folk skaffe seg egne våpen av ulik type for å ha noe å forsvare seg med hvis de mister tilliten til politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet, som har innhentet politimesterens redegjørelse for den aktuelle hendelsen. Men før jeg redegjør for de konkrete forhold, vil jeg kommentere representantens påstander om svekket tillit til politiet og manglende ressurser.

Nasjonale innbyggerundersøkelser, gjennomført av TNS Gallup på vegne av Politidirektoratet, viser at tilliten til politiet er svært høy. Innbyggerundersøkelsen for 2010 viser at opplevelsen av trygghet er svært høy. Hele 94 % svarer at de i stor eller svært stor grad føler seg trygge der de bor eller ferdes. Tilliten til politiet har økt på nasjonalt nivå, fra 84 % i 2009 til 86 % i 2010. Jeg kan også konstatere at tilfredsheten ved akutt behov for hjelp har økt med hele 9 % siden i fjor, dvs. fra 61 % til 70 %. På denne bakgrunn finner jeg det ikke relevant å kommentere representantens antydning om borgervern.

Samtidig viser kriminalitetsutviklingen en svært positiv utvikling. Politi og påtalemyndigheten registrerte i 2,3 prosent færre forbrytelser og 2,5 prosent flere forseelser i 2010 enn i 2009. Sammenliknet med året før er det 10 800 færre vinningslovbrudd og 3 200 færre skadeverk. Tar vi høyde for befolkningsutviklingen er antall anmeldte lovbrudd, hvis vi ser lovbruddskategoriene forbrytelser og forseelser samlet, nå det laveste på 16 år. Det ble anmeldt 177 000 tyveri og andre vinningslovbrudd i 2010, en nedgang på 5,8 prosent sammenliknet med året før. Det totale omfanget av vinningskriminalitet er dermed nesten tilbake på det lave nivået i 2008.

Så til påstanden om at politiets manglende resurser. Dette gir meg nok en gang anledning til å vise at politiets budsjetter aldri har hatt så sterk vekst som under denne regjeringen. Vi har prioritert økt bemanning og lagt til rette for en betydelig stillingsvekst både gjennom nye stillinger og økt opptak på Politihøgskolen. Politi og påtalemyndighetens budsjett har økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,1 milliarder kroner i 2011. Dette er en vekst på 3,9 milliarder kroner (47,5 %). I 2010 ble politibudsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner. Dette er tidenes største økning.

Når det gjelder Agder politidistrikt, hvor den aktuelle hendelsen fant sted, viser tallene at det i 2005 ble bevilget 314 mill. kr til politidistriktet. I år har politidistriktet 426 mill. kr til disposisjon. Det har i denne perioden vært en vekst på 35 %. Bare i løpet av det siste året har bevilgningen økt med 15 mill. kr, som er en vekst på 3,7 %.

Politimesteren i Agder opplyser at operasjonssentralen loggførte henvendelsen fra innehaveren av Sletta bilberging på Brokelandsheia kl 0158. Det ble da opplyst at han hadde tatt en person som stjal brukte bilbatterier på fersk gjerning. Like etter fremkom det opplysninger om at innehaveren hadde låst mistenkte inn i varerommet på bilen som ble benyttet. Pågripelsen hadde skjedd udramatisk og uten bruk av vold eller trusler.

Stortingsrepresentanten skriver i sin begrunnelse for spørsmålet “Politiet skal naturligvis prioritere sine ressurser og jeg er ikke kjent med hvilke andre oppdrag politiet i Telemark hadde på det aktuelle tidspunkt.”

Bortsett fra at hendelsen fant sted i Agder politidistrikt, kan vi opplyse at politiet på samme tid som meldingen fra Brokelandsheia kom inn, var opptatt med flere oppdrag hvor liv og helse var i fare. Det vil alltid være slik at dersom det oppstår flere alvorlige hendelser samtidig, vil politiet måtte prioritere sin innsats og i enkelte tilfeller må noen vente. I dette ligger forklaringen på at det tok noe tid før politiet kunne bistå vedkommende som hadde sperret tyven inne i bilen.

Politiet legger stor vekt på å få til en målrettet og tilpasset polititjeneste, hvor kriminalitetsbekjempelse og hensynet til publikums trygghetsfølelse står i fokus, ved utarbeidelse av tjenestelister og planlegging av vaktsamarbeid. En forsøker i størst mulig grad å være til stede til tider av døgnet og i områder hvor det erfaringsmessig oftest skjer kriminalitet.

Politimesteren i Agder understreker at saker som relaterer seg til "liv og helse" har høyeste prioritet. I slike saker bruker politiet de ressurser som er nødvendig uavhengig av tjenesteordninger og økonomi.