Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1420 (2010-2011)
Innlevert: 13.05.2011
Sendt: 16.05.2011
Besvart: 25.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Europower.com 10.05, sier APs fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Sandvik, at man bør droppe fullskala rensing på Mongstad, til fordel for prosjekt i Midt-Norge.
Deler regjeringen fylkesordførerens ønske om å satse på CO2 rensing i midt-Norge, og vil regjeringen bidra til å ta opp igjen Industrikraft Møres planer for et slikt prosjekt?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen er opptatt av å bidra til løsninger som både kan dekke verdens energibehov og redusere utslippet av klimagasser. Det er derfor et mål å utvikle og realisere fullskala transport og lagring av CO2 på en måte som kan bidra til bred anvendelse av slik teknologi. Regjeringens politikk for CO2-håndtering er beskrevet i Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering. Miljøverndepartementets utslippstillatelse av 2006 med tilhørende endringer og gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil om håndtering av CO2 på Mongstad (gjennomføringsavtalen) danner utgangspunktet for etableringen av anlegg for fangst og lagring av CO2 fra Mongstad.

Miljøverndepartementet ga 15. mai 2009 utslippstillatelse etter forurensingsloven og klimakvoteloven til Industrikraft Møres gasskraftverk på Elnesvågen. Utslippstillatelsen stiller som krav om at det skal installeres teknologi for CO2-fangst og –lagring på kraftverket fra første dag. 19.august 2009 ga Olje- og energidepartementet Industrikraft Møre anleggskonsesjon etter energiloven for bygging og drift av et gasskraftverk på Elnesvågen basert på samme betingelser. I pressemeldingen av 19. august 2009 går det frem at det er lagt til grunn at Staten ikke skal gi økonomisk støtte til CO2-håndteringen ved dette anlegget.

Det fremgår også av Meld. St. 9 (2010-2011) at Gassnova skal gjennomføre et utredningsarbeid hvor hensikten er å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. Olje- og energidepartementet har bedt Gassnova om at ulike typer punktutslipp kartlegges, analyseres og vurderes. Aktuelle anlegg inkluderer eksisterende og eventuelt nye anlegg innen både kraftproduksjon og industri.

Utredningen skal identifisere og analysere hvilke muligheter og utfordringer man står overfor ved etablering av en fullstendig CO2-håndteringskjede for fullskala CO2-håndtering. Dette inkluderer økonomiske og tekniske sider samt ulike kommersielle modeller. Resultater fra dette arbeidet vil inngå i regjeringens videre arbeid med CO2-håndtering.