Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1431 (2010-2011)
Innlevert: 18.05.2011
Sendt: 19.05.2011
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 26.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I St.meld.nr.44 (2008-2009) Utdanningsmeldingen, lover regjeringen å presentere statistikk vedrørende yrkesmuligheter, forventet lønn, arbeidsledighet og annen statistikk for ulike utdanninger. Dette skal i følge meldingen publiseres på www.utdanning.no. Vi vet at mange i dag tar utdanning som ikke i seg selv gir grunnlag for sterk tilknytning til arbeidslivet. Derfor haster det å få etablert slik nettside.
Hvor raskt kan man forvente at denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for kandidatene?

Begrunnelse

Sitat St.meld.nr.44 (2008-2009) Utdanningsmeldingen, s 94, 1. kolonne:

"Nettstedet utdanning.no utvikles som fellesportal for utdanning, yrke og karriere. Portalen skal gjennom systematisk bruk av eksisterende data og statistikk presentere yrkesmuligheter, forventet lønn, arbeidsledighet og annen relevant statistikk for ulike utdanninger. Dette vil være en støtte til elever og studenter i en valgsituasjon samt et verdifullt bakgrunnsmateriale for rådgivere, foreldre og andre som påvirker unges utdanningsvalg."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanning.no er i dag en del av Senter for IKT i utdanningen (Senteret), og kan nås både direkte ved oppslag på utdanning.no, eller via hjemmesiden til Senteret. Ved oppslag på Utdanningsportalen utdanning.no finnes oversikt over både utdanninger og yrker. Oversikten over utdanningsmuligheter dekker videregående opplæring, fagskole og Universitet og høgskole. Her finnes også informasjon om søknad og opptak, annen nyttig informasjon, og hjelp og veiledning som omfatter blant annet interessetester og karrieresenter.

Oversikten over yrke og karriere er inndelt i ulike kategorier. Hvert enkelt yrke er gitt en kortfattet beskrivelse som fører videre til en mer detaljert beskrivelse. Her gis det opplysninger om hva jobben i regelen består i, hvor f. eks en bioingeniør jobber, utdanning, opptakskrav og lønn. Som en hjelp er det lenker til karriereveileder, interessetester og ulike karrieresentre der det tilbys veiledning og informasjon om jobbsøking og arbeidsliv. Det er videre lenker til URL med opplysninger arbeidsmarkedet nå og framtidens arbeidsmarked (hos SSB og NAV).

Utdanning.no ønsker å ligge på et antall yrkesbeskrivelse på mellom 480 og 530. Dette tallet er noenlunde likt i de øvrige nordiske landene. Dette dekker yrkesgrupper på alle nivåer, både yrker som ikke krever utdanning, kompetanse oppnådd i videregående opplæring og høyere utdanning. Listen over yrker som beskrives er laget med grunnlag i tilgjengelig informasjon om utdanningsmuligheter, herunder fagbrev, svennebrev, autorisasjonsordninger og sertifiseringsordninger - samt erfaringer oppnådd i deltakelse i et nordisk nettverk for utdanningsportaler.

Yrkene kvalitetssikres av næringsliv, fag- og bransjeorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Dette gjøres ved direkte kontakt med organisasjonene. Arbeidet pågår kontinuerlig og alle yrker vil kvalitetssikres i 2011. Yrkenes gjennomgås også internt årlig og innholdet i beskrivelsene justeres etter brukerbehov. Brukerbehovet identifiseres ved hjelp av brukertester, fokusgrupper og annen kontakt med målgruppene. Utdanning.no utvikles i samarbeid med brukerne på dette området. Jeg mener at her ligger det også muligheter for samarbeid mot private aktører i arbeidet med videreformidling.

Datautveksling mellom aktørene i sektoren er en betingelse for å kunne utvikle gode, meningsfylte og brukerrettet informasjon om arbeidsmarked, kvalitetstall på utdanninger, lønnsstatistikker, men også en rekke andre tjenester. Slik datautveksling er imidlertid beheftet både med organisatoriske, tekniske og standard/spesifikasjonsmessige utfordringer slik situasjonen er i dag.

Senter for IKT i utdanningen har over ti større prosjekter for videreutvikling av nettstedet basert på hvilken informasjon som brukerne oftest savner og etterspør. Senteret har som mål å ha utviklet nettjenester som tilbyr det som Utdanningslinja etterspør i løpet av en fireårs tidsperiode. Her vises til følgende prosjekter som nå er på planstadiet:

- Visning av fremtidige arbeidsmarkedsmuligheter for forskjellige yrker basert på arbeidsmarkedsstatistikk innsamlet av NAV.

- Tilpasse nettsidene til å fungere som læremidler i 10.-klassefaget utdanningsvalg.

- Bedre informasjon om lærlingplasser.

KD vurderer ut fra dette at utdanningsportalen utdanning.no er et nettsted som gir informasjon i tråd med St. meld. Nr. 44 (2008 – 2009) Utdanningslinja. Den gir lettfattelig informasjon om yrker og karriere samt over utdanning. Listen over yrker er dynamisk og utdanning.no oppdaterer fortløpende når det skjer endringer i yrkeslivet, eksempelvis overgang fra allmennlærerbegrepet til grunnskolelærerbegrepet, sammenslåing av hjelpepleier og omsorgsarbeider til helsefagarbeider, og annet.