Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1435 (2010-2011)
Innlevert: 19.05.2011
Sendt: 20.05.2011
Besvart: 27.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil statsråden legge til rette for at det blir flere større gårder slik at man oppnår stordriftsfordeler og dermed muligheter til større produksjon av mat?

Begrunnelse

Fra enkelte hold hevdes det at vi produserer for lite mat i Norge. Med et allsidig landbruk, hvor også større gårder gis gode rammebetingelser, vil produsert mengde mat kunne øke betraktelig.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er enig i at det er behov for å øke produksjonen av mat i Norge. Vi har som mål at det norske jordbruket skal dekke hjemmemarkedets etterspørsel etter varer vi har naturgitt grunnlag for å produsere, innenfor de gitte handelspolitiske rammer.

Vi når i stor grad produksjonsmålet for husdyrproduktene, som utgjør dominerende deler av jordbruket, mens vi har lavere hjemmemarkedsandeler for planteprodukter til mat, som korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær.

Det er imidlertid ikke slik at vi uten videre vil få høyere måloppnåelse på dette området ved utelukkende å legge til rette for større gårdsbruk. Norge har som kjent, et begrenset jordbruksareal og det vil derfor være nødvendig å utnytte korn-, gras- og beitearealer over hele landet.

Jeg mener at det er viktig at vi fortsatt kompenserer mindre enheter for skalaulemper ved å drive i mindre målestokk, for på denne måten å legge til rette for lønnsomhet for ulike størrelser av gårdsbruk. Dette vil også være et viktig bidrag til å opprettholde og øke norsk produksjon av jordbruksvarer, i takt med etterspørselen fra en økende befolkning.

Vi har også andre mål for landbrukspolitikken. Oppfyllelse av de øvrige målene krever andre virkemidler enn det som er knyttet til produksjon alene. Ulike produksjonsforhold i ulike områder gjør også at vi bruker, og må bruke, ulike virkemidler aktivt for å opprettholde en variert bruksstruktur og landbruksaktivitet i hele landet.