Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2010-2011)
Innlevert: 19.05.2011
Sendt: 20.05.2011
Besvart: 31.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Forsvarets flysamling på Gardermoen er samlet i et flott bygg. Den tidligere konflikten mellom aktiviteten i Bodø og på Gardermoen opplever jeg er fraværende. Som en del av sitt opplegg ønsker man ved flysamlingen på Gardermoen å gjennomføre ulike arrangement noe som også er en del av inntjeningen der. De har nå fått pålegg om brannsikkerhet som gjør dette mer eller mindre umulig.
Er statsråden enig i at det er byggets eier som har det egentlig ansvaret for at bygget tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav?

Begrunnelse

Stortinget brukte lang tid på å finne en løsing om vår nasjonale flyhistorie. Ikke minst var kampen om lokalisering lang og vanskelig. Det man har oppnådd nå er en løsning som jeg oppfatter de involverte er enige i. I Innst. S. nr. 303 1996-97 er Stortingsflertallet tydelige på hva de mener at flysamlingens bygg og funksjon skal være. Gjennom behandlingen ble også regjeringens forslag til rammebeløp endret og påplusset med 21,9 mill kroner. Det samme flertallet påpekte også hvor viktig aktiviteten var og hvordan den burde gjennomføres. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser også til Forsvarsdepartementets midlertidige svar av 23. mai 2011.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har ansvaret for å forvalte lokalene til flysamlingen på Gardermoen. Da flysamlingen ble etablert, ble det tatt særlig hensyn til at bygget ikke skulle være et museum, men et lager for de av Luftforsvarsmuseets fly som ikke fikk plass i Bodø.

Forsvarsbygg har ansvaret for at bygningen tilfredsstiller brannforskriftenes krav med utgangspunkt i byggets formål. Byggets hovedformål er lagerhall. Brannforskriftenes krav er oppfylt for det formål som er lagt til grunn i avtalen med Forsvarsbygg. Dersom leietaker ønsker å bruke bygget til formål som medfører ekstra tiltak iht. brannforskriftene, må søknad fremmes Forsvarsbygg. Finner Forsvarsbygg å kunne innvilge søknaden, vil dette måtte gi seg utslag i økte leiekostnader.