Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1442 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 20.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En rekke av de selskaper som staten enten er medeier i eller eier alene har nå en betydelig del av sin forretningsmessige del av virksomheten i utlandet selv om de styres fra Norge. Dette stiller store krav til den kompetanse som de forskjellige styrer i selskapene må inneha. I disse selskapene ville det være en styrke å kunne inneha utenlandskompetanse for bedre å forstå de markeder man er inne i.
I hvilken grad etterspør staten utenlandskompetanse når man skal utnevne sine styrerepresentanter til disse selskapene?

Begrunnelse

Mange norske selskaper har en stor del av sin virksomhet rettet mot det internasjonale markedet og selskaper der staten har eierandeler er heller intet unntak. I den forbindelse er det tilstrekkelig å vise til Telenor ASA, Statoil ASA, Statkraft SF, Cermaq AS etc. Dette gjør at man må tilegne seg den kompetanse som trengs inn i selskapenes styrende organer for å kunne forstå de markeder man er inne i og den kultur som der finnes når det gjelder forretningsdrift. Det er en kjensgjerning at ikke alt gjøres som vi gjør det i Norge. Det er derfor viktig at man også i selskapenes styrer har den kompetanse som skal til for best mulig å kunne møte denne utfordringen. Private bedrifter har ofte klare strategier på dette feltet når det gjelder å knytte til seg styremedlemmer med utenlandskompetanse. Mitt spørsmål er om det finnes tilsvarende strategier når staten velger ut sine kandidater til styrene i de selskaper de selv er medeier i eller eier alene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap (”eierskapsmeldingen”) er konsekvenser av globalisering et tema som er inngående berørt. Regjeringen peker i meldingen på at mange av selskapene med forretningsmessige mål de siste årene har blitt mer internasjonale i sin virksomhet som et resultat av et mer globalt handelsmønster. Regjeringen påpeker videre at raskere utviklingstakt i næringslivet, blant annet i form av internasjonalisering, gjør det mer krevende for både eiere og styrer å bidra til verdiskaping for sitt selskap.

Regjeringen fremhever i eierskapsmeldingen at det er avgjørende viktig for staten som eier å sørge for godt sammensatte og kompetente styrer. Det fremgår videre at Regjeringen har som mål at styret i det enkelte selskap samlet sett representerer den ønskede kompetansen ut fra selskapets virksomhetsområde og utfordringer. For selskaper med forretningsmessige mål legges det vekt på å velge representanter med bred erfaring fra næringsliv og industri samtidig som de har kompetanse eller erfaring innenfor et eller flere nærmere spesifiserte kompetanseområder, herunder internasjonal erfaring og samfunnsforståelse. Det følger også av meldingen at Regjeringen vil legge vekt på blant annet geografisk mangfold når styret settes sammen.

Det fremgår av dette at Regjeringen legger vekt på internasjonal kompetanse som et av flere ønskede kompetanseområder i arbeidet med styresammensetningen i statseide selskaper. I de børsnoterte selskapene skjer forberedelsene til styrevalg gjennom valgkomiteer hvor staten er representert sammen med representanter for resten av aksjonærfellesskapet. Ofte velges norske styremedlemmer med internasjonal erfaring, men det er også tilfeller der det er valgt inn utenlandske styremedlemmer i selskapene, som i Telenor, Statoil, Norsk Hydro, DnB NOR og SAS.