Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 20.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Hva er status og arbeidsform til den hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet har nedsatt en hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane som skal levere sin innstilling 1. November 2011.
Gruppen er sammensatt av ledelsen i Norges Statsbaner, Jernbaneverket, Flytoget, samt en representant fra Logistikk- og transportindustriens Landsforening.
Oppgaven gruppen er gitt er viktig for videre utvikling og utbygging av fremtidens infrastruktur særlig gjeldende jernbane.
Debatten den senere tid om planlegging og dimensjonering av norsk samferdselspolitikk har etterlyst større grad av helhet og langsiktig planlegging hvor hensynet til de ulike transportformers gjensidig påvirkning klargjøres.
Jeg forventer at gruppen sier noe om hvordan det kan etableres et godt togtilbud for pendlerne inn og ut av de store byene. Dette er en viktig oppgave for å sikre både klima og nærmiljø. Videre folks sikkerhet for forutsigbar fremkommelighet til byen fra distriktene og folks mulighet til raskt å komme frem innad i byene.
Det er stor befolkningsveksten i og rundt de store byene og en helhetlig planlegging av infrastruktur med særlig fokus på jernbane er avgjørende for en større samfunnsplanlegging.
Videre forventes et at arbeidsgruppen ser på alternative finansieringsformer, for å sikre at det blir en helhetlig utbygging av strekninger som skal forbedres, istedenfor dagens klattvise utbygginger.
Statsråden og jernbaneverket har påpekt mangel på plankompetanse og tilsvarende kapasitet.
Videre er arbeidsgruppen sammensatt av eksisterende ledelse i de største selskapene innenfor jernbane. Det er derfor interessant å få statsrådens vurdering av hvorvidt arbeidsgruppen har mulighet til å hente kompetanse og erfaring fra andre samfunnsoppgaver nasjonalt så vel som internasjonal.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Norsk jernbane står overfor betydelige utfordringer. Tilstanden på jernbaneinfrastrukturen og behovet for å utvikle og fornye den er vel kjent, og er forhold som vil bli behandlet ved rulleringen av Nasjonal transportplan. For å videreutvikle norsk jernbane er det også relevant å se på andre aspekter, for eksempel mer institusjonelle og arbeidsmessige forhold. Høsten 2010 besluttet jeg å sette ned en arbeidsgruppe, sammensatt av alle de viktigste aktørene innenfor jernbanesektoren. Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å utforme en rapport om utfordringene norsk jernbane står overfor og hvordan disse skal håndteres. Hensikten er å få på plass et supplerende grunnlag for utforming og gjennomføring av jernbanepolitikken i tiden fremover.

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i januar 2011, og har siden hatt månedlige møter. Invitasjonsbrev til de enkelte møter og referater fra møtene er offentlig tilgjengelige. Arbeids- gruppen skal gi innspill til hvilke hovedutfordringer som bør prioriteres og alternativer til hvordan vi kan møte framtidens utfordringer til effektive jernbanetransporter, effektiv ressurs- utnyttelse og ikke minst for å kunne levere tilfredsstillende og pålitelige resultater til brukerne. Arbeidsgruppens sluttrapport skal foreligge innen 1. november 2011. Sluttrapporten vil være offentlig tilgjengelig.