Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1451 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 23.05.2011
Besvart: 31.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi kan i FiskeribladetFiskaren, datert onsdag 18. mai, lese om nok en konflikt mellom en kommune som ikke ønsker at det skal drives oppdrett på en gitt lokalitet og en tildeling av en oppdrettskonsesjon. Det er viktig at denne typen konflikter reduseres til et minimum da det ofte er mange interesser som skal ivaretas i en kommune. Det er derfor viktig at man får på plass tiltak og virkemidler som reduserer denne typen konflikter.
Hva vil statsråden foreta seg i den forbindelse?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Avveiing og prioritering av ulike brukerinteresser i kystsonen er et tidvis vanskelig område. Bruken av kystområdene har økt de siste årene, og det har mange steder blitt trangere om plassen. I en slik situasjon vil ulike arealkonflikter komme tydeligere fram. Jeg mener imidlertid man kan komme langt med gode prosesser og god dialog.

Det følger av akvakulturloven at havbruksanlegg ikke kan etableres i strid med kommuneplanens arealdel. Vedtakelsen av arealplaner skjer etter en åpen og demokratisk prosess der de ulike interessene blir hørt og vurdert opp mot hverandre. Dette gir et grunnlag for gode løsninger, og legitimitet til det endelige resultatet. Kystsoneplaner er derfor et viktig verktøy for å avklare og dempe arealkonflikter i kystsonen.

Av hensyn til blant annet miljø og havbruksnæringens konkurransekraft, er det av stor verdi at oppdrettsnæringen har tilgang på godt egnede lokaliteter. På havbruksområdet skal Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene ivareta nasjonal arealpolitikk i kystsonen, som blant annet er å bidra til at havbruksnæringen får tilgang på egnet areal. Dersom kommunen ikke selv setter av tilstrekkelig areal til havbruk i sin kystsoneplan, kan fylkeskommunen levere innsigelse mot hele eller deler av arealplanen. En slik innsigelse må være begrunnet, og kommunen kan motsette seg den. I så fall blir planen sendt til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

I februar i år leverte arealutvalget rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær”. Rapporten er nå på høring, med frist 10. august for uttalelse. Rapporten inneholder mange tiltak som vil kunne få betydning for havbruksnæringens bruk av areal og forhold til andre interesser i kystsonen, som jeg vil vurdere nærmere når høringen er avsluttet.