Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1445 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 23.05.2011
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 27.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Korleis bidreg statsråden til at kommunane som arbeidsgjevarar i større grad enn i dag skal tilby etter- og vidareutdanning av lærarar?

Begrunnelse

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å redusere løyvinga til etter- og vidareutdanning av lærarar. Dette skjer av di norske kommunar ikkje tilbyr dette til meir enn 1500 lærarar. Dette til tross for at 4000 har søkt om dette tilbodet, og regjeringa har hatt det som politisk målsetnad å gi tilbodet til 2500.
Noreg ligg under OECD-gjennomsnittet i å vidareutdanne lærarar, sjølv om vi veit at gode pedagogar er den viktigaste faktoren for å gi elevane godt læringsutbytte. Statsråden har eit ansvar for å fjølge opp kommunane på denne sektoren, utan å overlate heile ansvaret til kunnskapsdepartementet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skoleeier har ansvar for å tilsette kvalifisert personell i skolene, og for å sikre skoleutvikling, etter- og videreutdanning for sine ansatte, jf. opplæringsloven § 10. Det er likevel bred politisk enighet om at staten skal bidra til kompetanseutvikling for lærere innenfor særlig prioriterte områder. I 2011 bruker staten ca 400 millioner til rektorutdanning, videreutdanning og etterutdanning for lærere.

Både i 2009 og 2010 ble det omdisponert midler som følge av lav søkning til videreutdanningstilbudene innenfor strategi for videreutdanning. I 2009 fikk fylkeskommunene og kommunene de overskytende midlene til ulike kompetanseutviklingstiltak. I 2010 ble 45 mill kroner omdisponert til etterutdanning av lærere, rådgivere og aktører innen fag og yrkesopplæring, tiltak rettet mot kommuner med svake resultater på nasjonale prøver, klasseledelse, læreplanforståelse og vurdering.

I RNB-proposisjonen som ble lagt fram for Stortinget 13. mai, ble midlene til videreutdanning omdisponert med 25 mill. til klasseledelse og regnesatsing og 35 mill. til forsering av skolering i Ny GIV

Kompetanse for kvalitet, Strategi for videreutdanning av lærere (2009-2012) ble etablert i et partnerskap mellom KD, KS, lærer- og lederorganisasjonene og Universitets- og høyskolerådet. Denne strategien forutsetter at lærere skal få styrket sin kompetanse i form av videreutdanning med 30-60 studiepoeng i fag. Prioriterte fag i strategien i denne perioden er: norsk/samisk, matematikk, engelsk, leseopplæring, fysikk, kjemi, yrkesfaglige programfag, praktisk-estetiske fag og rådgivning. Jeg har nå sammen med partene startet en diskusjon om hvilken innretning en ny periode, 2012 – 2015, skal ha.

Før søknadsprosessen for 2011/2012 har jeg sammen med partene gjort en del endringer for å øke antall søkere. Det er utarbeidet en egen studiekatalog som er sendt alle skoler og et eget informasjonshefte til skoleeierne. I tillegg er det utviklet nettbasert informasjon. Det er også utarbeidet et nytt, sentralt nettbasert søkesystem, basert på erfaringene fra Samordna opptak. Systemet er beregnet til å være ferdig utviklet innen 2012, men allerede i inneværende år er søknadsprosedyrene lagt om. Nytt søkersystem gjør at vi i år for første gang vet hvor mange lærere som er interessert i denne formen for videreutdanning. Det betyr at vi ikke kan sammenligne søkertallet på 4000 med tidligere år.

Oversikten jeg har over søknadene fra kommunene for 2011/12 viser at mange tar sitt skoleeierskap på alvor, og har godkjent søknader fra mange lærere, mens andre kommuner ikke har søkt i det hele tatt.

Jeg hadde et møte med partene fredag 13. mai for å diskutere situasjonen, hvor jeg også uttrykte skuffelse over det lave søkertallet. Jeg vil sammen med partene før sommeren gå nærmere inn i tallene for å se hvilke forklaringer vi kan finne for de kommunene som ikke har søkt eller har et lavt søkertall. Vi vil også se på hvilke grep som kan være aktuell for å få opp deltakelsen.

Selv om regjeringen har prioritert kommunene gjennom en inntektsvekst på 48 milliarder kroner siden 2005, ser jeg at den økonomiske situasjonen varierer mellom kommunene. Dette kan være en medvirkende årsak til at noen kommuner har lav søkning til videreutdanningen. En del kommuner har også uttrykt at de bruker andre opplegg for kompetanseutvikling enn de tilbudene som staten finansierer. 2009/2010 deltok 3098 lærere i videreutdanning igangsatt av skolene selv.