Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1447 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 23.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden fornøyd med dekningen av ambulansehelikopter i Norge sett i lys av ny sykehusstruktur med færre akuttmottak over hele landet?

Begrunnelse

Det legges ned akuttmottak over hele landet. Ofte hevdes det at en skal sikre bedre tilbringertjeneste som kompensasjon for nedlagte akuttmottak. En viktig del av tilbringertjenesten er ambulansehelikopter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene overtok ansvaret for planlegging, organisering og drift av luftambulansetjenesten i forbindelse med foretaksreformen i 2002. Tjenesten er organisert slik at det medisinske ansvaret ivaretas av de helseforetakene hvor basene er lokalisert. De fire regionale helseforetakene eier Luftambulansetjenesten ANS, som ivaretar den operative delen av tjenesten på vegne av de regionale helseforetakene. Dette innebærer bl.a. avtaler med operatørselskapene, herunder Lufttransport AS, som driver den flyoperative tjenesten og helikopterbasene i Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Arendal, og med Norsk Luftambulanse AS, som driver helikoptertjenesten ved helikopterbasene i Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Lørenskog, Dombås og Ål. Luftambulansetjenesten ANS er også ansvarlig for kjøp av flytimer/oppdrag fra redningshelikoptertjenesten. I tillegg har virksomheten ansvar for tiltak av nasjonal karakter innen luftambulansetjenesten, herunder risikoreduserende og sikkerhetsrelatert virksomhet.

Det er et grunnleggende prinsipp at hele befolkningen skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Samling av spesialiserte akuttilbud ved færre sykehus, større legevaktdistrikter og færre og større ambulansestasjoner har vært nødvendig for å sikre kvalitet og kompetanse i alle ledd i den akuttmedisinske kjeden.

Luftambulansetjenesten er en svært viktig brikke i den akuttmedisinske tiltakskjeden og kan være avgjørende for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom eller skade. Luftambulansetjenesten er også en viktig faktor for å sikre likeverdig tilgang på akuttmedisinske helsetjenester, men tjenesten må alltid vurderes i forhold til øvrig akuttmedisinsk beredskap i området. Luftambulansetjenesten er en begrenset nasjonal ressurs og et supplement til øvrig ambulansetjeneste. Bruk av bilambulansetjeneste for transport til nærmeste sykehus er vanligvis det primære alternativet når dette er faglig korrekt, ressurser er tilgjengelig og logistikken forsvarlig.

Ambulansetjenesten, herunder også luftambulansetjenesten, spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen tilgang til akuttmedisinske tjenester. Tjenesten må løpende tilpasses i lys av utviklingen i det øvrige helsetilbudet. Det fremgår av Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) at endringer i akuttfunksjoner ved sykehus og sammenslåing av legevaktdistrikter ikke må skje uten at helseforetak og kommuner har vurdert konsekvenser for luft-, bil- og båtambulansetjenesten.