Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1449 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 23.05.2011
Besvart: 27.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøvernministeren presenterte 20. mai seks miljøambassadører som skal reise rundt til skolene for å formidle og inspirere skoleelever i miljøspørsmål. Temaene er klima og naturmangfold og framtidas løsninger. Spesielt klimadebatten preges av mange ulike tilnærminger og vurderinger når tiltak skal prioriteres, deriblant verdens energisituasjon.
Hvilket bilde skal miljøambassadørene tegne av norsk olje- og gassnæringens rolle i fremtiden når de reiser rundt til landets skoler?

Begrunnelse

I mange deler av miljøbevegelsen fremstilles olje- og gassnæringen som hovedårsaken til klimaendringer, og derved er det en næring de mener bør avvikles. Andre mener derimot at olje- og gassnæringen fortsatt vil ha en sentral rolle i vår fremtid pga behovet for energi, og at olje/gass har lavere CO2-utslipp enn kull.
I Norge står denne næringen sterkt, og den posisjonen kan den ha i mange tiår enda om den får gode vilkår. Det er i så måte viktig å sikre rekruttering til næringen, hvor satsing på realfag i grunnskolen/videregående opplæring er viktig. Man bør derfor unngå at "bevisstgjøring" om miljøutfordringer ender opp som en turne for å be unge unngå å utdanne seg til petroleumsrelaterte jobber.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet har i en rekke år drevet oppsøkende virksomhet og gitt inspirasjon og kunnskap om klimaspørsmål gjennom nasjonale foredragsturneer i skolen. Dette er blitt gjort gjennom regjeringens informasjonssatsing Klimaløftet. Det er Klimaløftets mål å sikre at miljø- og naturforståelsen blir forankret i ung alder.

Våren 2011 har Miljøverndepartementet rekruttert seks miljøambassadører som skal besøke ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet fra høsten 2011. Miljøambassadørene er unge, har høyere utdannelse, stort samfunnsengasjement og god formidlingsevne.

Miljøambassadøren holder et spesialtilpasset foredrag om klima og naturmangfold og framtidens løsninger. Hensikten med foredraget er å øke kunnskap om klima og naturmangfold og inspirere både lærere og elever til videre engasjement. Dette betyr at miljøambassadørene vil fortelle om løsninger og tiltak som er viktige for at Norge kan bli et lavutslippssamfunn.

Det viktigste spørsmålet i dag er hvordan vi kan løse klimaproblemet og samtidig forsyne verden med mer energi. For å løse dette problemet spiller teknologer og realister en nøkkelrolle. Så noe av det mest bærekraftige en ungdom i dag kan gjøre er å studere realfag. Dette blir et av de viktigste budskapene fra miljøambassadørene til elevene.