Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1450 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 23.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge VG 18.05.11, er det gitt tillatelse til bygging av hytte i et vernet området i Telemark. Dette skjer på tross av at området er et såkalt landskapsvernområde, hvor Tinn kommune har svært streng praksis. Dispensasjonen er gitt da tiltakshaver som gjenytelse har lovet å sette i stand noen verneverdige hytter i samme området. I Dagbladet 20.05 sier regjeringen at dette er ukjent for den.
Hvordan stiller regjeringen seg til at dispensasjoner fra verneregler gis mot gjenytelser fra tiltakshaver?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet mener det er viktig å sikre likebehandling av landets innbyggere. Vi er også opptatt av å ivareta viktig kulturminner, som ligger bak kommunens ønske om å ivareta Kompani Linges hytte fra 2. verdenskrig. Det oppleves dog av mange som urettferdig når man får unntak fra strenge verneregler med bakgrunn i at man bidrar særskilt økonomisk til kommunen.
Talsmann for Tinn Kommune gir i Dagbladet 20.05.11 klart inntrykk av at kommunen "er krystallklar på at det ikke gis dispensasjoner til bygg i verneområdet Brattefjell-Vindeggen i
Telemark." men at "Like krystallklar er han også på at det var korrekt å gi [tiltakshaver] tillatelse til å få oppført ei hytte midt i det verna området."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I 2008 søkte Søndegård Rickfelt AS på vegne av Petter Stordalen om riving, rehabilitering og en mindre utvidelse i tilknytning til fire hytter ved Sandvatn innenfor Brattfjell-Vindeggen landskapsvernområde i Tinn kommune. De aktuelle hyttene ble brukt av Hjemmefronten under 2. verdenskrig, blant annet i forbindelse med tungtvannsaksjonen på Vemork.

Brattfjell-Vindeggen landskapsvernområde ble som ledd i gjennomføringen av nasjonalparkplanen, opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 2000. I 2004 delegerte Direktoratet for naturforvaltning forvaltningsmyndigheten for dette landskapsvernområdet til de berørte kommune; Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje der hver kommune fikk forvaltningsansvaret for arealene innenfor sin kommune.

Det var således Tinn kommune som i 2009 og 2010 behandlet den aktuelle søknaden etter bestemmelsene i verneforskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen kom i sin vurdering fram til at de eksisterende hyttene på grunn av sin betydning under 2. verdenskrig, burde omdisponeres til kulturminneformål, og at det kunne gis tillatelse til oppføring av en ny hytte under visse forutsetninger, blant annet at arealet på nybygget ikke må overskride arealet på den eksisterende bygningsmassen, og at kommunen skal kunne legge til rette for allmennhetens tilgang til kulturminnene.

Kommunen vurderte det også slik at allmennhetens bruk av bygningene ville bidra til videre utvikling av kultur- og naturbasert reiseliv.

Jeg er enig med representanten Solvik-Olsen i at det er viktig å sikre likebehandling av landets innbyggere. Samtidig er jeg opptatt av å styrke lokaldemokratiet. Som ledd i dette ønsker jeg at verneområdene skal forvaltes lokalt. Derfor innfører jeg nå lokal forvaltning av nasjonalparkene og andre store verneområder ved at jeg oppnevner politisk sammensatte interkommunale nasjonalpark-/verneområdestyrer som får forvaltningsmyndigheten for de store verneområdene våre. Dette er i samsvar med hva Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av Prop 1 S (2009-2010).

Vedtak som fattes av nasjonalpark-/verneområdestyrene kan påklages, og etter den nye ordningen er det Miljøverndepartementet som da vil avgjøre eventuelle klager. Før det nye forvaltningsstyret kom på plass var det Direktoratet for naturforvaltning som var klagemyndighet.

Kommunene som ble berørt av Brattfjell-Vindeggen landskapsvernområde var tidlig ute når det gjaldt lokal forvaltning. Allerede i 2004 fikk de delegert forvaltningsmyndigheten for dette landskapsvernområdet. Forvaltningsordningen er nå noe justert for å tilpasse den til forvaltningsmodellen som ble vedtatt i 2009. Høsten 2010 ble derfor det nye verneområdestyret for Brattfjell-Vindeggen landskapsvernområde oppnevnt.

Etter hva jeg er kjent med er kommunens vedtak i denne aktuelle saken ikke påklaget, og saken er følgelig ikke behandlet verken i Direktoratet for naturforvaltning eller i Miljøverndepartementet.