Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1453 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Målet for det nye innflygingssystemet på Oslo Lufthavn Gardermoen var mindre drivstoffbruk, lavere utslipp og mindre støy. Flyselskap melder nå om motsatte effekter.
Hvordan vurderer statsråden virkningen av det nye innflygingssystemet, og kan statsråden redegjøre for hvordan omleggingen kan bidra til å oppnå de ønskede effektene?

Begrunnelse

Det nye innflygingssystemet for Oslo lufthavn Gardermoen som ble innført 7.april skulle føre til at flyene brukte mindre drivstoff og belastet miljøet mindre. Nå kommer det imidlertid opplysninger om at forbruket av drivstoff kan ha økt med 20 %. Dette gir naturligvis økte kostnader for selskapene, og utgjør en betydelig miljøbelastning.
SAS opplyser, ifølge NRK 23. mai, at deres fly nå bruker 50 kg mer drivstoff på hver landing. Hver dag lander i gjennomsnitt nesten tre hundre fly på Gardermoen. Dermed har drivstofforbruket økt med tusenvis av kilo hver eneste dag.
Det nye trafikkreguleringssystemet Point Merge System (PMS) skulle føre til mindre motorstøy enn ved det gamle systemet. Det er nå viktig å få kartlagt hvordan dette faktisk slår ut, også hva angår støyproblematikk.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Avinor innførte 7. april 2011 nytt inn- og utflygingssystem for Oslo lufthavn, Gardermoen. Det nye systemet bygger på støyreduserende restriksjoner i ny støyforskrift vedtatt av Luftfartstilsynet i februar 2011.

Det nye inn- og utflygingssystemet skal, når det fungerer optimalt, gi mer effektiv trafikkavvikling, redusere utslippene i tillegg til å bidra til mindre støy totalt sett.

Innføring av det nye innflygingssystemet Oslo ASAP er unikt i verdenssammenheng når det gjelder omfang og kompleksitet. Dersom det er slik at innføring av det nye systemet har ført til økte utslipp, er dette uheldig. Samtidig står vi overfor en svært stor og komplisert omlegging av flytrafikken. Det er naturlig at det tar noe tid å innføre et slikt system og dermed noe tid før alle de positive virkningene slår ut.

Det er per i dag ikke grunnlag for å konkludere når det gjelder totale utslippsmengder i perioden som har vært etter innføringsdatoen 7. april. Videre sier Avinor at vi vil se de positive virkningene av systemet mot slutten av sommeren, inkludert utslippsreduksjoner. Jeg legger til grunn at Avinor gjør det de kan for at det nye innflygingssystemet skal virke etter hensikten så fort som mulig. Jeg vil følge opp dette overfor selskapet og i dialog med Luftfartstilsynet.