Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1454 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Besvart: 27.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ungdomsavsnittet ved Grenland politistasjon driver et viktig arbeid blant barn og unge. I forbindelse med omorganiseringsprossesen i politiet vurderer politimesteren å legge ned ungdomsavsnittet. Ungdomsavsnittet har gått inn tidlig med tiltak når man har oppdaget kriminell aktivitet blant unge, og driver i tillegg viktig forebyggende arbeid. Grenlandstinget (6 kommuner) i regionen har uttrykt bekymring i forhold til å legge ned ungdomsavsnittet.
Vil statsråden stoppe prosessen med å legge ned ungdomsavsnittet i Grenland?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som igjen har innhentet informasjon fra politimesteren. Politimesteren opplyser at de absolutt ikke har tenkt å legge ned dette viktige arbeidet, tvert i mot ønsker en å styrke innsatsen på dette området ved å involvere større deler av politikorpset.

Det er riktig at Telemark politidistrikt har et stort omorganiseringsarbeid i gang hvor man også ser på organiseringen av ungdomsarbeidet i Grenland. Politidistriktet har vært organisert på mer eller mindre samme måte i 20 år. Det er derfor grunn til å se på om politiet, totalt sett, benytter ressursene på en god nok måte.

Politidistriktet ønsker å styrke det operative arbeidet, både forebyggende, det mer ordens – og beredskapsmessige og etterforskningsarbeidet. Politidistriktet utarbeider nå et system der hver divisjon vil få øremerket personell med ungdom som målgruppe. Et viktig formål med denne omleggingen er at en også skal kunne involvere resten av divisjonen slik at det samlet sett blir en styrking av arbeidet rettet mot ungdom. Å oppdage og forebygge kriminell aktivitet blant unge vil også i fremtiden være et prioritert område for politidistriktet.

Telemark politidistrikt har, i likhet med landets øvrige politidistrikter, tatt del i en betydelig budsjettvekst de senere årene. Politidistriktet hadde i 2005 en budsjettramme på 212,6 millioner kroner, mens en i år har 284,6 mill. kr. Til disposisjon. Det gir en budsjettvekst på 34 % fra 2005 til 2011. Bare i løpet av siste året har bevilgningen økt med 12,2 mill. kr., som gir en vekt på 4,5 %.

Justisdepartementet arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til å ivareta publikums behov for service og beredskap. Politi og påtalemyndighetens samlede budsjett er økt fra 8,2 milliarder kroner i 2005 til 12,1 milliarder kroner i 2011. Dette er en vekst på 3,9 milliarder kroner (47,5 %). I 2010 ble politibudsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner. Dette er tidenes største økning.

Justisdepartementet hadde tidligere den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling, intern organisering og resultatoppfølging. Politimesteren i det enkelte distrikt har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og hun vurderer hvordan ressursene skal benyttes for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.