Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1456 (2010-2011)
Innlevert: 23.05.2011
Sendt: 24.05.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 10.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I mediene kan vi lese om senterpartipolitikere som hevder å ha funnet en ny og alternativ finansieringsmåte for realisering av infrastruktur i Norge. Fremgangsmåten beskrives i enkelhet som å låne rentefritt fra Pensjonsfond Utland, og tilbakebetale i henhold til omforent avtale. Statsråden er referert, og hevder at saken er til vurdering mellom departementene.
Kan statsråden bekrefte at det arbeides med en slik ny finansieringsmåte?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er glad for at vi i regjeringspartiene har lokale tillitsvalgte og lag som er utålmodige og som ønsker konkrete resultater. Jeg antar at bakgrunnen for de oppslag representanten Halleraker viser til er en presentasjon ordføreren i Gaular, Jenny Følling, holdt under et næringsseminar på Kalvåg 5. mai i år. Etter mine opplysninger la hun her fram en plan for finansiering av en fylkesveg mellom Måløy og Florø basert på et rentefritt lån fra det såkalte Oljefondet.

Den betydelige økningen i de økonomiske rammene som er gitt til vedlikehold og investering av infrastrukturen i transportsektoren de senere årene, viser regjeringens vilje og evne til å prioritere. Innenfor handlingsregelens rammer har Regjeringen realisert et kraftig løft for veg og jernbane. Regjeringen følger opp planrammene i Nasjonal transportplan i de årlige budsjettene med bevilgninger i 2010 og 2011 i tråd med en jevn opptrapping av bevilgningsnivået i planperioden.

I tillegg til å øke de økonomiske rammene til statlige investeringer har Regjeringen også bidratt til å gjøre fylkeskommunene bedre rustet til å ivareta ansvaret for fylkesvegnettet. Kommunesektorens samlede inntekter har de senere årene økt kraftig. Videre ble det i forbindelse med forvaltningsreformen gitt en økning i rammetilskuddet med 1 mrd. kr, samtidig som det ble etablert en ordning med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. I praksis kan denne ordningen sies å tilsvare en ordning med rentefrie lån. Denne ordningen har en årlig ramme på 2 mrd. kr i tiårsperioden. Så langt har alle fylkeskommunene søkt om full utnyttelse av investeringsrammen både for 2010 og 2011.

At utålmodige lokalpolitikere vil gå videre i samme spor og etablere ytterligere låneordninger viser at de grep regjeringen så langt har gjort, har virket etter hensikten. Regjeringen vil ta med seg disse erfaringene inn i arbeidet med Nasjonal transportplan for 2014-2023. I NTP-arbeidet vil regjeringen også, i tråd med hva som tidligere er lovet, bl.a. i mitt brev datert 29. oktober 2010 til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, vurdere ulike innspill og måter å finansiere og organisere investeringsprosjekter på. Som en del av dette arbeidet vil også alternative finansieringsformer, inkludert forslag fra Jenny Følling og andre være tema.