Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1468 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Jeg ønsker at det herved bekreftes eller avkreftes det skapte inntrykk av at Forsvaret er "topptungt".
Kan jeg be forsvarsministeren spesifikt oppgi antall mennesker fordelt på hver grad, deres tilknytning til de ulike avdelinger og lønnsutgiftene i hver enhet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret har det siste tiåret gjennomgått en storstilt omstilling fra et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar. I denne prosessen har Forsvarets organisasjon endret seg vesentlig, og en rekke avdelinger er endret og/eller blitt nedlagt, samt at nye avdelinger har blitt etablert. Forsvaret har derfor de siste årene hatt fokus på å tilpasse personellstrukturen, herunder sammensetningen av de ulike personellkategoriene og gradsstrukturen til den nye organisasjonen.

Tilpasning av personellstrukturen er en tidkrevende prosess, hvor hovedhensikten er å bidra til styrke Forsvarets operative evne gjennom å styrke kompetanse og erfaring på det utøvende nivået i Forsvaret og gi økt kontinuitet og større fleksibilitet i anvendelsen av befalskorpset. I dette arbeidet er det viktig å sikre at personellet ivaretas og at omstillingen skjer gjennom et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

På bakgrunn av dette vil nok Forsvaret i dag kunne oppfattes som “topptungt”, i form av at vi har flere personer utnevnt til høyere grader enn den nåværende organisasjonen har behov for. Det er bra at Forsvaret i en pågående omstillingsprosess nå har satt fokus på dette, og justerer gradene på en rekke stillinger, slik at vi får en gradsstruktur som er bedre tilpasset gjeldende organisasjon.

Nedenfor følger en oversikt som viser antall befal fordelt på hver grad, deres tilknytning til kapitlene i forsvarsbudsjettet samt lønnsutgiftene pr. kapittel. Gradsfordelingen er hentet fra Forsvarets resultat- og kontrollrapport pr. 31. desember 2010 og lønnsutgiftene er hentet fra Forsvarets regnskap for 2010. Oversikten omfatter kun etaten Forsvaret eksklusiv E-tjenesten, og ikke Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarsdepartementet.Kapittel Gen GL GM Brig Ob Oblt Maj Kapt Lt Fenr Sjt Sum Lønnsutg. 2010

1720 FOH 0 1 2 4 15 77 120 23 11 2 9 264 226 363

1720 FSAN 0 0 1 1 3 16 91 64 37 2 5 220 210 103

1720 FHS 0 0 1 0 6 55 75 15 2 0 0 154 167 826

1720 INI 0 0 1 2 8 52 107 187 72 43 62 534 446 197

1725+1795 1 3* 9 16 72 303 375 245 120 35 16 1194 932 012

1731 0 0 1 3 20 134 412 467 722 636 593 2988 2 100 067

1732+1790 0 0 1 6 14 89 231 788 325 253 281 1988 1 450 209

1733+1791 0 0 1 4 15 72 203 392 550 356 288 1881 1 248 320

1734 0 0 1 1 6 30 113 155 62 21 24 413 317 904

1740+1760 0 0 2 6 20 138 352 241 60 13 12 844 2 082 199

Sum 1 4 20 43 179 966 2079 2577 1961 1361 1290 10480 9 181 200

Forklaring til tabellen:

Lønnsutgiftene inneholder faste og variable tillegg. Kostnader til vernepliktige, midlertidige ansatte og lærlinger er ikke inkludert, og heller ikke kostnader til arbeidsgiveravgift.

* Inkluderer også sjef for E-tjenesten, som lønnes over kapittel 1735.