Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1471 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Jeg viser til at EUs vikarbyrådirektiv (2008/104/EF) har implementeringsfrist 5. desember 2011.
Når kan Stortinget vente å få saken til behandling, og kan statsråden bekrefte at man fortsatt tar sikte på å implementere direktivet innen fristen?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Arbeidsdepartementet har som kjent hatt et notat om konsekvenser av vikarbyrådirektivet på alminnelig høring, med høringsfrist 10. desember 2010. Det har i den forbindelse kommet inn svært mange innspill som nå er til vurdering i departementet.

Som det også tydelig fremkommer i høringsrunden, er det ikke tvil om at vikarbyrådirektivet reiser flere særlig krevende problemstillinger av juridisk og ”teknisk” art, som krever nøye utredning. Det er derfor vanskelig å anslå når en sak kan fremmes for Stortinget. Jeg kan imidlertid forsikre om at Arbeidsdepartementet, i samarbeid med andre relevante departementer, arbeider med saken under høy prioritet.