Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1472 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 01.06.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Undertegnede har mottatt signaler knyttet til enkelte gruppers unntak knyttet til betaling av krinkastningsavgift. Dette skal blant annet gjelde asylsøkere som bor i mottak, personer uten lovlig opphold med kjent bostedsadresse og studenter som bor i bofellesskap.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke grupper som er unntatt fra å betale NRK-lisensen, og et anslag knyttet til hvor mange personer dette gjelder?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg vil innledningsvis redegjøre for regelverket for betaling av kringkastingsavgift. Hovedregelen etter § 4 i forskrift av 23. oktober 1980 nr 8790 om fjernsynsmottakere er at det skal betales kringkastingsavgift for hver enkelt mottaker (herunder avgreininger til separate skjermer). Det gis følgende unntak fra hovedregelen:

En avgift dekker flere mottakere (forskriften § 4, romertall I-IV)

Etter § 4, romertall I kan private husstander ha flere mottakere på samme lisens. Unntaket omfatter alle husstander i Norge.

Etter § 4, romertall II, betaler følgende institusjoner en lisens for samtlige mottakere (forutsatt at disse ikke benyttes av de ansatte):

a) sykehus

b) aldershjem, sykehjem og kombinerte alders-/sykehjem, forutsatt at hjemmet har felles husholdning

c) barnehjem

d) asylmottak

e) andre institusjoner av lignende art når særlige grunner foreligger

f) fengsler

g) barnehager, grunnskoler og videregående skoler, såfremt mottakerne bare skal brukes i undervisningen.

NRK Lisensavdelingen opplyser at det er gitt til sammen 5756 unntak på grunnlag av denne hjemmelen. Av disse er 160 knyttet unntak knyttet til asylmottak.

Siden den enkelte institusjon uansett kun betaler én lisens per virksomhet, har det ingen hensikt å føre noen oversikt over hvor mange fjernsynsmottakere den enkelte virksomhet har. Praksis er derfor at NRK Lisensavdelingen inngår en avtale med hver enkelt institusjon mv uten at det oppgis hvor mange mottakere eller personer lisensen gjelder. Unntakshjemmelen omfatter uensartede typer institusjoner. Antall fjernsynsmottakere per institusjon vil følgelig variere mye mellom hver enkelt institusjon og hver gruppe av institusjoner. Det er derfor ikke mulig å gi et pålitelig anslag over hvor mange mottakere eller personer som omfattes av dette unntaket fra hovedregelen i forskrifter om fjernsynsmottakere.

Etter § 4 romertall III skal skip, borerigger og lignende betale en avgift per fartøy. NRK Lisensavdelingen opplyser at det er gitt til sammen 910 unntak på grunnlag av denne hjemmelen. I likhet med institusjonene som er unntatt, inngås det individuelle avtaler uten at antallet mottakere registreres. Antall fjernsynsmottakere per fartøy varierer og det er derfor ikke mulig å gi et pålitelig anslag over hvor mange mottakere eller personer som omfattes av unntaket.

Etter § 4 romertall IV kan hoteller mv. ha inntil 10 mottakere på hvert kringkastingskort (forutsatt at mottakerne er plassert på hotellrom som bare brukes av tilfeldige gjester). NRK Lisensavdelingen opplyser at det er gitt til sammen 1798 unntak på grunnlag av denne hjemmelen. I likhet med institusjonene og fartøyene som er unntatt, inngås det individuelle avtaler uten at antall mottakere registreres. Antall fjernsynsmottakere per overnattingssted varierer og det er derfor ikke mulig å gi et pålitelig anslag over hvor mange mottakere eller personer som omfattes av unntaket. Det er hotellgjestene som nyter godt av unntaket og disse vil typisk være dekket av egen husstandslisens eller være unntatt som følge av at man er bosatt utenlands.

Ettårig dispensasjon for betaling av avgift (forskriften § 5, romertall I)

Etter forskriften § 5, romertall I, kan NRK gi dispensasjon fra å betale lisens for ett år om gangen til følgende grupper:

a) utenlandske diplomatiske tjenestemenn, utsendte konsulære tjenestemenn og utsendte ikke diplomatiske funksjonærer ved utenlandske misjoner.

b) medlemmer av NRKs kringkastingsråd og – på visse vilkår – tjenestemenn i NRK.

c) personer i tilsvarende funksjon som er nevnt under bokstavene a) og b) og som av særlige grunner bør gis dispensasjon.

d) personer som varig er sterkt funksjonshemmet slik at det er vanskelig for dem å bevege seg utenfor boligen eller å få kontakt med andre, og som ikke har økonomisk evne til å betale kringkastingsavgiften selv. Dersom søkeren tilhører en husstand, er det et vilkår at heller ikke andre av husstanden har økonomisk evne til å betale avgiften.

NRK Lisensavdelingen har så langt i 2011 gitt 5539 dispensasjoner etter reglene i forskriften § 5. I motesetning til unntakene gitt etter forskriften § 4, er det her snakk om individuelle fritak på husstandsnivå. Med dagens nivå på kringkastingsavgiften utgjør unntakene etter denne bestemmelsen om lag 12,7 mill kroner.

Unntak for personer bosatt utenlands mv. (forskriften § 5, romertall II og III)

Ingen som er bosatt i Norge er altså permanent unntatt fra å betale lisens. Forskriften presiserer at visse grupper som oppholder seg i Norge maksimalt 3 måneder per år ikke skal betale kringkastingsavgift:

a) Personer som er bosatt i utlandet og som besøker Norge og har fjernsynsmottaker med seg eller skaffer seg mottaker, når oppholdet i Norge ikke blir lenger enn 3 måneder.

b) Sjøfolk i utenriks fart, fredskorpsdeltakere og tilsvarende kan under opphold i Norge i inntil 3 måneder pr. år fritas for å betale kringkastingsavgift for mottaker som ellers ikke er i bruk.

Siden det ikke eksisterer noen melde- eller registreringsplikt for disse gruppene, finnes det heller ikke tall på hvor mange som omfattes av disse unntaksbestemmelsene.

Jeg er ikke kjent med at det er gitt unntak for betaling av kringkastingsavgift til personer på grunnlag av at de oppholder seg ulovlig i landet på kjent bostedsadresse eller til studenter på grunnlag av de bor i bofellesskap.